dimarts, 30 de juny de 2020

SANT JOAN EVANG. D’OMS. ROSSELLÓ. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL ROSSELLÓ

Oms és un municipi (284 h. 2009) situat al sector meridional dels Aspres, drenat, al vessant meridional, per la riera del Teixó i el riu Cerdà (tributaris del Tec) i, al vessant septentrional, per la riera d’Oms (afluent per la dreta de la Canta-rana, a Sant Amanç) i la de Montoriol (capçalera del Rard).

El poble (460 m alt) és situat  en un planell, al vessant septentrional del puig d’Oms (589 m alt), dominant la vall de la riera d’Oms, i és bastit al voltant de l’església parroquial, notable exemplar romànic.


Oms és una de les viles més antigues del Rosselló. Se’n tenen referències documentals des del final del segle IX. El fidel Esteve i la seva esposa Anna (néta del comte Berà de Barcelona i Rasés) posseïen béns a Oms, propietats que foren confirmades per un precepte de Carles el Simple l’any 899. Al segle X, Ansemund i la seva esposa Quíxol, senyors de Cameles (i avis del primer vescomte de Castellnou) hi tenien també béns alodials, que van cedir l’any 941 als seus set fills.

Original del terme és el llinatge dels Oms. Oliba d’Oms, present el 1011 en les consagracions de les esglésies de Sant Miquel i Santa Maria de Montoriol d’Amunt, i el seu fill Ponç Oliba d’Oms són uns dels primers representants coneguts d’aquesta família que hom pot trobar en totes les pàgines de la història del Rosselló.

La primera menció de l’església i la parròquia d’Oms es troba en l’acta de consagració de les esglésies de Sant Miquel i Santa Maria de Montoriol d’Amunt de l’any 1011. Sant Joan d’Oms apareix com una de les afrontacions de la parròquia de Sant Miquel de Montoriol d’Amunt. La parròquia d’Oms era una dependència del proper monestir de Santa Maria d’Arles, segons es consigna en la butlla del papa Sergi IV atorgada a l’esmentat cenobi l’any 1011. El 1279 el rector d’Oms féu una deixa testamentària de vint sous per a l’obra de l’església.

L’església parroquial de Sant Joan, avui mig amagada per construccions tardanes, és de nau única coberta per una volta de canó seguit apuntat, coronada a llevant per un absis semicircular obert a través d’un arc presbiteral, també apuntat. A la nau romànica, amb dues capelles laterals, li foren afegides al segle XVIII dues altres capelles.

La portalada, que s’obre a la façana oest, és formada per quatre arquivoltes en degradació, sense timpà. Els carreus de la portalada són de marbre. L’absis presenta un sòcol i una finestra axial de doble esqueixada amb un arc excavat dins una llinda.

L’aparell de la nau i de l’absis és de pedra tallada, en carreus polits, que palesa les formes pròpies del segle XII.

Un campanar quadrat, a migdia del tram del cor, integrat al recinte del poble, és posterior (potser del segle XIII).

A l’interior de l’església es conserva un sarcòfag, que al segle XIX havia estat utilitzat de font, possiblement datat del segle XIII. És de marbre blanc i fa 100 × 30 × 40 cm, i el gruix de les parets és de 0, 8 cm. Les cares laterals són ornades amb dos arcs trilobats sostinguts per columnes amb capitell; dins l’espai que defineixen les arcades hi ha un escut i un arbre (un om), armes primitives de la família Oms, família que portarà més tard, potser a partir del casament de Beatriu d’Oms amb un Orla-Montescot, un “faixat d’or i de sable”. La cara frontal, emmarcada per una faixa i un llistell, presenta vuit arcades gòtiques trilobades, esculpides en alt relleu. Sota la segona i la setena arcades hi ha un escut ogival sense cap tipus de motiu representat, que potser havia estat pintat. En els angles de la caixa del sarcòfag també hi ha, com a decoració, columnes adossades amb capitell. De la coberta, de dos vessants, n’ha subsistit la meitat, que també presenta en relleu la figura d’un escut.


També, un Crist processional en fusta policromada, una marededéu amb l'Infant, una pica d'aigua beneïda en marbre de Vilafranca de Conflent i, sobre una base de fusta, una campana del 1403 malmesa i fora d'ús.

L'església de Sant Joan Evang. d’Oms va ser inscrita coma Monument Històric de França el 30 de gener del 1964.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fons: Majoritàriament Catalunya Romànica
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 27 de juny de 2020

SANTA COLOMA DE FINESTRET. CONFLENT . CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

El poble de Finestret 185 h.2015/330 msnm.) està situat a l'inici de la plana, tot just als peus dels contraforts del Massís del Canigó que ocupen més de la meitat del terme de Finestret. És un poble allargassat, quasi del tot, en un carrer únic a la dreta de la Lentillà; aïgues avall de la gorja de Bau; llevat del seu extrem nord-oest, que és a la riba esquerra d'aquest curs d'aigua. En aquest barri nou hi ha la Casa del Comú i un aparcament públic bastant gran.Una de les primeres mencions del lloc de Finestret data de l’any 901, en una escriptura per la qual els esposos Lodoí i Arsenda feren cessió a llurs fills de tots els béns que posseïen, entre els quals es consigna un alou a Fenestretum. El 915 Riculf, bisbe d'Elna, donà a la seva església de Santa Eulàlia d'Elna l'alou de Finestret, i el 961 consta una altra donació d'un alou amb vinyes a Fenestredum a l'Església d'Elna i un altre a Sant Miquel de Cuixà, quatre anys més tard, encara una altra a Santa Maria d'Arles i encara d'altres donacions a darreries del segle X i primera meitat de l'XI.

Tot plegat constata la partició del territori de Finestret en diversos possessors, quasi tots eclesiàstics. Tanmateix, també es manifesta en els documents els drets senyorials dels vescomtes de Conflent i de Jóc. Per això Finestret segueix la trajectòria històrica de tot aquest vescomtat: passa en part als vescomtes de Cerdanya, després als de Castellbó i posteriorment als comtes de Foix, en part, i en part als Urtx, de la família vescomtal de Cerdanya, i al mateix rei. El 1282 tots els drets foren venuts als Fenollet, i el 1357, Andreu de Fenollet els venia a Ramon de Perellós. Aquest darrer fou creat vescomte, però per Jóc i Finestret era tributari dels Castellbò.


Tanmateix, la seva església parroquial de Santa Coloma de Finestret apareix citada per primer cop en un document de l’any 1033, en una donació al monestir de Cuixà d’un alou situat més amunt del castell de Vinçà, al terme de la parròquia de Santa Coloma de Finestret. Altres notícies són ja del segle XIII, anys 1206 i 1260.

A la darreria del segle XIV, l’any 1375, consta en una acta testamentària que Blanca, vídua de Francesc Alerigues, orfebre de Perpinyà, va llegar 20 sous destinats a la compra d’un mantell per a l’estàtua de santa Coloma, situada a l’altar de l’església de Finestret.


Santa Coloma de Finestret és una església que manté algunes parts constructives d’època romànica. És d’una sola nau, amb quatre capelles laterals, i té una capçalera carrada. La capçalera i les dites capelles, amb voltes de creueria, corresponen enterament a les importants transformacions de l’edifici medieval, fetes en èpoques tardanes. També és un afegitó tardà el campanar quadrat que es dreça sobre la façana, a l’angle sud-oest de la nau.

La nau és, doncs, l’únic sector que ha conservat l’edificació romànica, bé que amb modificacions com la porta d’entrada situada al centre del frontis. Va ésser feta als segles XVII o XVIII —barroca classicitzant—, amb marbre rosat. No es veuen restes de l’antiga.


Aquesta nau és coberta amb una volta apuntada i seguida, que acaba a l’extrem de llevant amb un arc toral també apuntat, sobre pilars adossats, en el punt de comunicació amb el sector de capçalera. Tot l’interior del temple és arrebossat i encalcinat.

L’obra romànica s’aprecia en els paraments exteriors que són visibles; és a dir, el frontis i els panys dels murs laterals no ocupats per capelles afegides: el mur nord en una llargada de 5,5 m des de l’angle nord-oest i el mur meridional en una llargada de 2 m des de l’angle sud-oest. El frontis i el mur sud es drecen damunt d’una marcada banqueta de fonamentació.


L’aparell d’aquests murs és fet amb rierencs grossos i blocs de pedra granítica treballats a cops de martell, a manera de carreuons, que formen filades força regulars. Hi ha nombrosos rengles de rierencs inclinats en un sol sentit, o bé disposats en aparell d’espiga. En altres punts predominen els dits carreuons i s’han col·locat planers, formant filades horitzontals. Les cantonades són fetes amb blocs de pedra de grans dimensions. El morter, abundant i molt sorrenc, és ben visible entre les pedres. En un fragment del mur de migdia hi han quedat testimonis de les juntes remarcades amb incisions fetes en el morter, a base de solcs profunds i de força gruix. 

No han quedat obertures antigues a l’església; la finestra que hi ha al centre del frontis també és fruit d’una reforma. A la part superior de la dita façana, en el mur que la sobrepuja, es veu un arc de mig punt, tapiat. És probable que hagi format part d’un primitiu campanar d’espadanya.


Al nostre entendre és molt difícil apuntar una datació per a la part de nau subsistent d’aquesta església romànica, per manca d’elements clars de judici. No es pot determinar si la volta, apuntada, és l’originària, ja que roman coberta d’un encalcinat modern. El tipus d’aparell indicaria una construcció arcaica, dels segles X-XI. Tanmateix, si es demostrés que la dita volta pertany a la mateixa època que els murs que la suporten, hauríem de concloure que es tracta d’un edifici bastit amb una tècnica arcaïtzant.

Aleshores caldria considerar-lo construït, com a molt, cap a final del segle XI o, molt més probablement, del segle XII.

L’església parroquial conserva una marededeu del s XIII.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fons majoritàriament: Catalunya Romànica
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 25 de juny de 2020

SANT ANDREU (NOU) DE VALLESTÀVIA. CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

Vallestàvia és un poble (94 h.2009/640 msnm.) en contacte amb els Aspres rossellonesos, que comprèn la vall mitjana del riu de Lentillà, entre els termes de Vallmanya i de Finestret.

El lloc fou donat el 950 al monestir de Cuixà pel comte Sunifred de Cerdanya.


El nucli vell de Vallestàvia, que rep el nom de la Torre, per la torre mestra de l'antic castell, esdevinguda campanar de l'església, es troba arraïmat en un turó al voltant del Castell de Vallestàvia i de l'església parroquial actual de Sant Andreu, que aprofita bona part de les estructures del vell castell, entre ells la torre, esdevinguda campanar, que dóna nom al veïnat.

A prop, una mica a llevant, a l'altre costat del riu i a poca alçada respecte de la llera de la Lentillà, hi ha el veïnat de la Farga i molt propera l’església de Sant Andreu (romànica) amb el cementiri al seu voltant.

La parròquia actual degué ésser erigida sobre el castell quan aquest ja era obsolet. El temple és d’una nau amb capelles laterals i capçalera poligonal, amb voltes de creueria de tradició gòtica. Per aquest motiu s’ha dit que la seva construcció data encara d’època baix-medieval. Per les característiques de la construcció, i pel fet de significar la destrucció del castell, ens inclinem més aviat a considerar-la força més tardana. La data de 1762 que figura a la portada pot tenir relació amb l’acabament definitiu de les obres, potser iniciades al segle anterior.

La pervivència d’alguns murs del castell no és de gaire fàcil identificació dins el conjunt arquitectònic del temple parroquial. Es detecten en diferents punts de l’exterior de l’edifici.


Al costat de migdia, el pany de parament extern, ara de les capelles laterals, fins a bona alçada pertany a la construcció anterior. És visible des del carrer de l’Església, en una llargada d’uns 12 m, des de la cantonada del sud-oest fins a una sagristia afegida. A la part baixa, elements diversos indiquen que formà part d’una edificació ben diferent de l’actual església: encaixos d’un embigat i mènsules de cobertes d’habitacions desaparegudes.

A la base del mur i d’un contrafort del costat de tramuntana de l’església —visibles des de la Plaça Vella— hi ha uns fragments d’aparells i un tram d’atalussament, i prop d’ells les restes d’uns fonaments, que corresponen també a la construcció preexistent. Els esmentats aparells es mantenen en una alçada màxima d’uns 3 m.

A l’angle nord-oest de l’església i formant com un soterrani d’una de les seves dependències, bé que només accessible per una petita entrada que dóna a l’exterior, sobre la Pujada del Castell, hi ha un reduït espai trapezial cobert amb volta de canó. Té rastres d’antigues capes d’arrebossat als murs i a la volta. Tot sembla indicar que es tracta d’una cisterna del castell.

Els paraments que atribuïm a les pervivències del castell són fets a base de blocs de pedra trencats, de diferents mides, amb algunes lloses llargues i primes de pissarra, tot lligat amb morter.


Menys segures com a pertanyents al castell que existia al segle XIII són altres restes, totes un poc separades de l’actual església: vers el sud-est els murs d’un casalot, avui ruïnós, que presenta una petita espitllera; al nord el fragment de mur atalussat que delimita una part de l’esmentada Plaça Vella, i també, a ponent, davant la façana del temple, part dels murs de contenció de la plaça de l’Església.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 23 de juny de 2020

SANT COSME I SANT DAMIÀ DE SERDINYÀ. CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

Serdinyà (en francès Serdinya) és un poble (176 h. 1982/ 540 msnm.) que es divideix en dos barris, un a cada vora de la Tet, anomenats el Bac el Solà, units per un pont gòtic d’un sol arc. En el terme de Serdinyà, com en alguns dels termes veïns, sobretot Escaró, romanen vestigis d'antigues instal·lacions relacionades amb les explotacions mineres. 


El 1384 la Pesta Negra va fer estralls a Serdinyà i Joncet, fins al punt que la recuperació hi fou lenta i complexa. Per això, el 1405 el rei Martí l'Humà concedí als pobladors de Serdinyà els mateixos privilegis que posseïen els habitants de Vilafranca de Conflent.

Serdinyà ha de tenir el seu origen en una vil·la romana, la vil·la de Secundus, com ho suggereixen les formes antigues del seu nom. Sembla que Serdinyà sempre va restar sota el domini directe dels comtes de Cerdanya i de llurs successors, al mateix temps que les localitats annexes de la riba esquerra de la Tet.  


Al Bac, a la dreta del riu, es troba l’església parroquial de Sant Cosme i Sant Damià, romànica del segle XI, reformada al final del segle XVII i principis del XVIII. 

L’església parroquial de Serdinyà és esmentada per primera vegada l’any 1061, en què Bernat II, vescomte de Cerdanyà, restituí a Ramon I, comte de Cerdanya, la parròquia de Serdinyà, amb la seva església. A partir d’aquesta data es anomenada en documents dels anys 1122 i 1163.


L’edifici romànic va ser molt modificat al final del segle XVII, quan va es decidir engrandir-lo amb la construcció de dues altres naus a banda i banda de la nau primitiva. Sols la del sector nord fou acabada. EI 1726 es deixà inacabada la nau meridional després d’haver-se’n construït un terç, el corresponent al costat oriental.

Fins a mitjan segle XVIII, els cònsols i síndics (des del final del segle XV) i l’assemblea comunal es reunien al cementiri, davant la porta de l’església, sota el porxo, o a l’interior de l’església.


En el seu estat primitiu, al segle XI, l’església de Serdinyà era un edifici de nau única, capçada per un absis semicircular. L’absis semicircular, en part mutilat per una sagristia, presenta encara a l’exterior les juntes solcades típiques del segle XI i les lesenes que sostenien les arcuacions llombardes, desaparegudes quan hom sobrealçà la capçalera al segle XVIII.

En l’actualitat l’absis és amagat interiorment per un retaule del 1661.

La porta, a migdia, fou probablement modificada a la fi del segle XV i té esculpides a la clau les armes de les famílies Sirac i Serrabou. Un porxo cobert de fustam, segurament de la mateixa època, la precedeix.
Adossada a la façana de ponent fou construïda, probablement al segle XIII i per a servir eventualment de refugi, una torre campanar massissa, de planta quadrada.

La capella sud, tancada amb una reixa, fa de tresor. S'hi guarden les peces més valuoses conservades a l'església: tres panells de l'antic retaule de l'altar major del XV, una marededéu sedent del s. XIV i un ex-vot del 1670.

També s'hi conserven tres obres mestres provinents de l'antiga església de Santa Maria de Marinyans destruïda el 1896: un Crist crucificat del segle XII, el retaule dels sants Vicent i Agustí del s. XV i un retaule de la Crucifixió del 1342, pintat sobre fusta coberta de full de plata.


Propietat municipal es la creu de la predel·la del mateix retaule, descoberta el 1996 ran d'unes reformes a l'església de Flaçà. De l'església de sant Cosme són, encara, dignes de menció el retaule de l'altar major, obra del 1661 del taller de Lluís Generes, els retaules del Rosari i del Crist (1739) i, especialment, una excepcional estàtua de santa Maria Magdalena de començaments del segle XVI, en marbre pintat.

L’església de Sant Cosme i Sant Damià de Serdinya esta catalogada com a monument històric inventariat.
 
Text i recull dades: Miquel Pujol Mur   
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 20 de juny de 2020

SANTA MARIA DE MARCÈVOL. ARBOÇOLS. CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

El priorat de Marcèvol es troba a uns 200 m. al migdia del poble de Marcèvol, en un planell enlairat.


Aquesta església fou la seu d’un priorat del Sant Sepulcre. Sembla que els canonges del Sant Sepulcre —orde fundat a Jerusalem el 1114 i confirmat pel papa Calixt II el 1122— d’antuvi s’instal·laren a Marcèvol, a l’església de Santa Maria de les Grades, pels voltants del 1129. El 24 de gener de 1129, el capítol i el bisbe d’Elna, Pere Bernat, van donar al Sant Sepulcre de Jerusalem i al seu patriarca, Veremund, a la congregació dels canonges d’aquest orde i als seus successors, a mans del prior Joan, l’església de Santa Maria de Marcevolo (ara de les Grades), lliure i franca amb tota la seva honor i amb el cens sinodal. No fou fins més tard, entre els anys 1142 i 1164 i potser fins i tot més endavant, que els canonges construïren un nou priorat, amb la seva església, la casa mare del qual era el priorat de Santa Anna de Barcelona.


La història del priorat estigué en bona part condicionada per la seva situació, prop de la frontera amb el Llenguadoc i el regne de França. Hom no té cap precisió documental sobre la seva fortificació, però sembla que el monestir es fortificà al primer terç del segle XIII; època plena de perill per a aquesta regió fronterera. Recordem que del 1209 al 1229, any del tractat de París, les hostilitats provocades per la croada contra els albigesos foren pràcticament incessants, amb encara una greu represa el 1242. Sols el tractat de Corbeil del 1258 hi posaria fi pel costat catalano-aragonès.

Sembla que el priorat de Marcèvol conegué el seu apogeu al segle XIII. El nombre de canonges de Marcèvol era només de quatre o cinc i, almenys al començament, eren originaris de la Catalunya del Sud, molts del convent de Santa Anna de Barcelona. Al contrari, als darrers temps semblen exclusivament, pels noms, originaris del Conflent.


A partir del 1381, per una convinença entre fra Bernat Roqueta, prior de Marcèvol, i Pere de Fenollet, vescomte d’Illa i de Canet, l’hospital d’Illa fou unit al priorat, però aquesta unió fou poc duradora; el 1424 ja s’havia acabat.

La decadència del priorat s’iniciaria a la mateixa època que els altres monestirs, i començà amb una decadència espiritual que provocà desordres greus i enfrontaments entre els canonges. El cop de gràcia fou l’any 1428 el gran terratrèmol, l’epicentre del qual se situà al Canigó. Cal atribuir a aquest terratrèmol la ruïna parcial de l’església prioral, fins a provocar, a partir del 1435, la deserció, del priorat, del prior Berenguer de Vall-llebrera i la major part dels canonges, potser per la impossibilitat momentània de reparar el monestir mig arruïnat. La comunitat es reconstituiria anys després i el mateix prior moriria a Marcèvol, a una edat avançada, abans del 1460. Aquest prior degué ser probablement un personatge de mèrit, des del moment que fou nomenat, l’any 1457, procurador general, vicari i visitador de l’orde dels canonges del Sant Sepulcre, per fra Pere de Ripoll, ell mateix nomenat per a les mateixes tasques per Jaume de Baldanthonis, prior general de l’orde.


Des de la mort de Berenguer de Vall-llebrera, els priors posteriors no residirien mai més a Marcèvol. És molt probable que l’ocupació dels comtats de Rosselló i de Cerdanya per les tropes franceses de Lluís XI i les turbulències que seguiren no afavorissin la prosperitat i la resurrecció del monestir. Els priors comendataris, que no pertanyien a l’orde i no residien a Marcèvol, s’acontentaven únicament a percebre’n els rèdits.

L’any 1484, l’orde dels canonges del Sant Sepulcre fou suprimit pel papa Sixt IV i el priorat fou unit a la comunitat de preveres de Sant Julià i Santa Basilissa de Vinçà (31 octubre de 1484). La butlla papal que disposava això només confirmava un estat de fet, ja que, des del 1481, Joan de Riba, de Vinçà, administrava com a procurador els rèdits del monestir, després de la dimissió del prior Nicolau Ferrer de Galbes el 1476. L’any 1482, el prevere Pere Renart s’intitulava “prior de Marcèvol”. Morí al començament de maig del 1484 i fou el darrer prior.

Des d’aquell moment i fins a la Revolució Francesa, la comunitat de preveres de la vila veïna de Vinçà administraria els béns de l’antic priorat i en percebria els rèdits.

El 10 d’abril de 1791, l’església i les terres de Marcèvol foren venudes com a “bé nacional” a un particular parisenc. A partir d’aquell moment les dependències priorals i l’església, abandonada (la capçalera es convertí en una cort de porcs), semblaven condemnades a una ruïna total.

El primer afeccionat rossellonès en la defensa del patrimoni, François Jaubert de Passà, aconseguí que l’església de Marcèvol fos inscrita en la llista nacional de Monuments Històrics del 1840. No fou, però, fins anys més tard que l’administració emprengué per primer cop unes obres de consolidació urgents.

L’església de Santa Maria de Marcèvol és un edifici de tres naus, de notables dimensions, construït amb pedres d’aparell mitjà, en la seva major part sorrenca daurada provinent d’una pedrera veïna.


La nau central és coberta d’una volta de canó de mig punt i separada de les naus laterals per quatre grans arcades, proveïdes d’impostes i amb l’arc lleugerament apuntat. Reposen sobre uns pilars massissos de planta quadrada. Dos arcs torals sostenen la volta, únicament en els quatre pilars de llevant.

La nau lateral sud presenta una volta de quart de cercle llisa, però els vestigis de pilars adossats a la paret indiquen que tenia en origen arcs torals. Pel que fa a la nau lateral nord, ha estat transformada en una sèrie de capelles, per mitjà de voltes de canó transversals entre els pilars de les grans arcades. Aquestes transformacions serien posteriors al 1476, any en què el prior Nicolau Ferrer de Galbes diu que les voltes són arruïnades.

L’absis principal, il·luminat per tres finestres de mig punt i de doble esqueixada, és l’únic decorat a l’exterior per un fris d’arcuacions de tradició llombarda. L’absidiola meridional n’és desproveïda i la septentrional ha desaparegut, segurament com a conseqüència del terratrèmol que destruí també la volta de la nau lateral nord i féu malbé l’arc triomfal de l’absis principal, el qual estigué aparedat fins a les recents obres de restauració. Aquest aparedament de l’arc triomfal dataria versemblantment del temps en què la comunitat de preveres de Vinçà havia succeït els canonges del Sant Sepulcre, com ho suggereix la data de la comanda del retaule de l’altar major, pintat per Jaume Forner el 1527.


La paret meridional de l’església ha conservat la cornisa primitiva (cavet subratllat per dos tors, separats per una gorja), i un ull de bou, avui aparedat i motllurat de manera anàloga, tots dos elements mutilats posteriorment pel teulat d’una galeria del claustre, de la qual subsisteixen uns boquets de factura rústega. Aquest claustre és esmentat en la documentació per primer cop el 1429.

La façana occidental presenta una portalada de marbre rosat de Vilafranca, de mig punt, amb llinda de marbre blanc i un timpà nu, de marbre rosat i verd, resseguida per una arquivolta de dents d’engranatge. Amb les canaletes que adornen la part interna dels muntants, és l’única decoració d’aquest portal la policromia del qual —no patinada a causa de la seva exposició al costat de la tramuntana— ha quedat com nova i contrasta violentament amb el to ocre fosc de la paret de la façana. A més d’aquesta porta, n’hi ha una altra que s’obria a la galeria del claustre, al mur sud.


Una finestra de mig punt, de tres dovellades de marbre rosat, amb arquivolta de dents d’engranatge, s’obre damunt de la portalada, sobre una cornisa (en xamfrà invers), la qual ressegueix la corba de les dues finestres laterals de mig punt que il·luminen les naus laterals, aparellades amb pedres sorrenques daurades.

Un campanar d’espadanya (obra del segle XIII o XIV), voluntàriament desplaçat cap a migdia, presenta quatre arcades, de molt temps vídues de les seves campanes. Actualment una campana amaga la buidor dels seus ulls.

La gran ara d’altar de granit de la nau principal subsisteix, encastada recentment al paviment de la capçalera.

Les dependències del priorat, a l’entorn del claustre, desaparegut, foren edificades a migdia i a llevant de l’església, com era lògic, probablement des del segle XII. Degueren ésser fortificades a la primera meitat del segle XIII. 

El recinte fortificat subsisteix íntegrament a ponent, a migdia i al costat de llevant (l’església mateixa era en gran part la fortificació del costat nord) i delimita un gran espai rectangular al sud i a l’est del temple. Els murs són foradats amb nombroses espitlleres i han perdut el coronament de merlets, però conserven dues portes de mig punt: una a la façana de ponent, protegida per un matacà, i l’altra que s’obre al costat de llevant i és aparedada.

Dels antics edificis priorals, en resta essencialment una sala gran i alta, construïda darrere la muralla de ponent, primitivament coberta de fustam sobre un arc diafragma de mig punt, aparellat de belles pedres picades, que la dividia en dos trams. El bigam avui ha desaparegut, però els boquets de pedra que sostenien les bigues al llarg de la muralla oest són intactes, com també el gran boquet de fusta que suportava la biga mestra al cim de l’arc diafragma, de manera que el dibuix del teulat a dos vessants és ben marcat a les extremitats de la sala i al damunt de l’arc.

Més tard (segle XV o XVI), la sala fou partida en dues, en alçària, per la creació d’un pis baix, cobert d’una volta de canó llis de mig punt. La porta de ponent fou aparedada i quan hom la volgué reobrir, es retrobà, amagat dins la maçoneria, el muntant i la imposta de l’arc diafragma, prova evident de la disposició primitiva.


Entre aquesta sala i la nau de l’església, però al primer pis, una habitació —a la qual hom accedeix per una escala exterior a partir del pati— conserva els vestigis d’una antiga xemeneia d’angle, amb llinda i muntant de fusta, aquest quasi intacte, amb motllures gòtiques que el situa al segle XV. Els edificis probablement utilitaris que es disposaven al llarg de la muralla sud han desaparegut en la seva major part, a excepció d’una cort que ocupa l’angle sud-est.

L’interior de l’església prioral de Santa Maria de Marcèvol, tot i l’austeritat tan marcada, hi trobem uns pocs detalls esculpits, de gran simplicitat. En els arcs formers del tram presbiteral, que són més baixos que els restants de les naus, als costats de llevant hi ha dues impostes amb frisos en relleu. Presenten el tema característic de daus o escaquer. D’aquestes dues, la imposta de l’arc meridional té el fris de daus interromput per una figura zoomòrfica, una mena de peix-ocell (cos i cua de peix i el cap amb un gran bec), de relleu pla i llis


En el frontis o façana de ponent del temple de Santa Maria de Marcèvol, a l’esquerra (N) e la portada, uns carreus de pedra sorrenca tenen diferents grafits a la superfície.

En el conjunt ben conservat veiem tres creus gregues i tres creus llatines, una creu patriarcal, una mena de sageta, una espiga i dos traços més encara més simples.

Encastada a l’esquerra del portal de l’església prioral, hi ha una làpida de marbre rosa que conté l’epitafi del prior Bertran de Trillà, que morí a la vigília de les calendes de març (28 de febrer) de l’any 1282.

A l’esquerra de la làpida anterior, a un nivell inferior, n’hi ha una altra, també de marbre rosat, que procedeix del poble de Marcèvol, on fou descoberta per l’arxiver el segle passat. Conté l’epitafi del prior Jaume de Piera, que morí el 16 d’octubre de 1288.


A l’angle NW de l’interior de l’església s’ha conservat una pica baptismal. És col·locada sobre un peu cilíndric. És una pica molt senzilla que té forma de copa semioval, tallada en un sol bloc de pedra calcària. És completament llisa, sense el més mínim detall ornamental. L’extrema simplicitat de la peça fa difícil una datació. Podria ser, molt bé, coetània de l’església.

L’absidiola sud de l’església de Santa Maria de Marcèvol ha conservat una part notable de la seva decoració, pintada al fresc, desgraciadament en força mal estat. Hom hi veu representat el pantocràtor, entre l’alfa i l’omega, que beneeix amb la mà dreta, i que és inclòs dins una màndorla de forma romboïdal, sembrada d’estels. A cada costat de la màndorla, a la part superior, hi ha dos àngels turiferaris.

A la part inferior, dos àngels més sostenen la màndorla relligada a l’arc triomfal per dues bandes laterals, decorades per mitges palmetes. No queda gran cosa llegible de les figures del tetramorf que estava representat amb tota probabilitat a l’arc triomfal. El dibuix general és força esquemàtic i els colors es redueixen a una gamma molt curta, blanc rosat, roig i blau. És una obra arcaïtzant i d’una innegable rusticitat, amb data probablement del darrer terç del segle XII.


Els batents de fusta de roure de la porta de l’església de Santa Maria de Marcèvol, a la façana de ponent, mantenen bona part de la ferramenta romànica, formada per les característiques cintes o tiges horitzontals que desenvolupen dobles volutes afrontades, en els extrems. Algunes tenen també un o més parells de volutes entremig. Hi ha també altres jocs amb volutes més petits i simples, nombroses petites peces en S i un parell de tires llises.

En aquest conjunt han desaparegut únicament les peces de la part més baixa, on malgrat tot en queden alguns fragments. Actualment es conserven sis rengles sencers d’elements disposats de manera força regular a cada batent.És un conjunt de ferro forjat de porta d’església força notable, si bé seguint els models tradicionals, àmpliament repetits en un període cronològic ampli. És possible que dati de la mateixa època que la portada i l’edifici on és situat, o de poc més tard; és a dir, de la segona meitat del segle XII.

L'edifici, classificat com a monument històric el segle XIX, ha estat restaurat a partir dels anys 1970. Modernament s'hi ha instal·lat una comunitat laica, que té cura de la restauració de l'església (declarada monument nacional) i les dependències priorals.

Malgrat el temps passat des de la nostra visita és un dels llocs on desitgem tornar-hi.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fons: Catalunya Romànica
Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dijous, 18 de juny de 2020

SANTA MARIA D’ESPIRÀ DE CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

Espirà de Conflent (Espira de Conflent, en francès) és un municipi (183 h. 2009/ 334 msnm.) situat al sector més baix de la comarca, que comprèn la baixa vall de Llec, la coma d’Espirà (que aflueix a la Tet per la dreta de Marquixanes) i un sector del vessant esquerre de la vall de Lentillà.

El lloc d’Espirà és documentat des de la segona meitat del segle X. Tot i que és molt probable que ja al segle X disposés d’una església, no se’n coneix cap referència fins l’any 1145. Aquesta notícia indica que en el dit any el prior de Santa Maria de Serrabona va transmetre a l’ardiaca d’Elna dues parts del delme de l’església de Santa Maria d’Espirà.


Es desconeix la data exacta de fundació d’un priorat de canonges augustinians a l’església de Santa Maria d’Espirà per part del priorat de Serrabona, però fou establert amb tota seguretat a la fi del segle XI. La primera notícia certa de la seva existència és de l’any 1190, quan el seu prior, Ramon de Palau, amb l’aprovació dels germans de comunitat composta per sis canonges, concedí a Joan Vallespir i la seva muller un casal propi, a canvi d’un cens anual. Un altre document del 1192 aporta noves precisions sobre aquesta concessió.

De l’any 1194 es té notícia d’una donació feta pel prior ja esmentat, Ramon de Palau, amb el consentiment dels canonges.

A partir d’aquest moment les notícies són escadusseres. Del 16 de desembre de 1236 és la compra d’una vinya per part del prior Ramon, en benefici d’ell, dels seus successors i de tot el convent. Ben entrat el segle XIII la canònica caigué en una gran decadència. Sembla que vers el 1271 la comunitat era pràcticament extingida, i el títol prioral havia esdevingut un simple benefici eclesiàstic.


En alguns documents, a partir dels segles XIII i XIV, el lloc és anomenat Espiranell. En aquest sentit cal consignar que els anys 1279 i 1280 el priore de Aspiranello contribuí a satisfer la dècima recaptada en aquells anys a la diòcesi d’Elna.

Com totes les canòniques augustinianes de Catalunya, Santa Maria d’Espirà de Conflent fou secularitzada el 1592 per la butlla apostòlica del papa Climent VII.

El priorat de Santa Maria d’Espirà de Conflent, després d’un llarg període de decadència, fou restaurat el 1607 pel bisbe d’Elna, Onofre de Reard, en prendre possessió el prior Pere Nicolau, el 13 de gener del dit any. 

El prior Nicolau també explica que, quan arribà a Espirà, els edificis claustrals amenaçaven ruïna. L’any 1608 es donà llicència per a reparar l’església, i el 1611 es renovava l’altar major.El priorat d’Espirà de Conflent, secularitzat, perdurà fins a la Revolució Francesa. 

La secularització de la canònica augustiniana d’Espirà comportà, com en altres casos, un remodelatge dels edificis segons uns nous usos. Així, en època moderna, l’església es troba aïllada del context monàstic i envoltada de cases particulars al centre mateix del poble. Com a parròquia, l’església romànica va ésser adaptada a les característiques d’un temple post-tridentí: construcció d’una alta torre-campanar per sobre el transsepte i l’absidiola sud, afegiment de capelles laterals als costats nord i sud i construcció d’una sagristia que substituí l’absidiola nord.


L’església fou objecte de treballs immediats de consolidació, alhora que se’n demolí el campanar, que amenaçava ruïna. En substitució del campanar enderrocat es construí un campanar d’espadanya pseudo-romànic sobre la façana ponentina. L’any 1951, en reparar-se les cobertes. Els murs exteriors de l’absis i de l’absidiola sud foren rehabilitats l’any 1965.

L’església parroquial de Santa Maria d’Espirà és un edifici d’origen romànic de planta de creu llatina, amb una sola nau, transsepte de braços sobresortints i capçalera, que originàriament era de tres absis de planta semicircular.

Ha sofert algunes transformacions al llarg dels segles. L’estructura primitiva ha estat alterada principalment, com ja s’ha esmentat, per la destrucció de l’absidiola del costat nord, en el lloc de la qual es construí una sagristia; també s’afegiren capelles laterals a cada costat de la nau.

A la façana meridional, davant de la porta d’entrada, es construí un pòrtic. A l’extrem de ponent de la nau, a cada costat hi ha construccions adossades. Sobretot les de migdia, que donen a la plaça de l’Església, corresponen als edificis del priorat, però no han conservat restes aparents d’època medieval.La nau és coberta amb una volta apuntada i seguida. Els dos braços del transsepte tenen voltes de canó, de mig punt. Les voltes dels absis són de quart d’esfera, acabades en simples plecs de mig punt, que són dobles i en gradació pel que fa a l’absis central. A l’arrencada de les voltes del transsepte corre una grossa cornisa de perfil de pla i cavet, la qual també ressegueix els arcs o plecs de les dues absidioles, a manera d’arquivolta o guardapols. En el cas de l’absidiola destruïda l’arc i la seva arquivolta són els únics testimonis que en subsisteixen. Les voltes dels dos absis que s’han conservat tenen cornises de secció de pla i bossell, també destacades.

La porta romànica de l’església de Santa Maria d’Espirà és situada a la meitat occidental de la façana de migdia. Aquesta portada perfora el mur per mitjà de tres arcades de mig punt, en gradació. L’arquivolta que ressegueix l’arc més extern, a manera de guardapols, forma una motllura de perfil bisellat. El seu pla inclinat ha estat decorat amb una seqüència de petits relleus. També són esculpides les impostes dels arcs, formades per una altra motllura, seguida al nivell dels salmers. Tots els elements de la portada són de granit, amb un treball de talla força acurat.


El mur exterior de l’absis central presenta un destacat entaulament ornamentat amb diferents registres: de dalt a baix, una motllura o cornisa de cavet, una franja plana i llisa, un fris de dents de serra, un altre relleu llis i una seqüència de grosses mènsules corbades. El finestral que s’obre al centre d’aquest absis és de doble esqueixada i d’amplis vessants, però l’interior és amagat actualment pel retaule barroc. L’absidiola de migdia, única existent de les dues que formaven part de la capçalera del temple, presenta una cornisa de cavet. La finestra és de doble biaix i d’arc de mig punt, resseguit també per una arquivolta de dents de serra.

A la façana occidental de l’església hi ha només una finestra, que ha estat molt modificada. Damunt d’aquest mur es dreça el campanar d’espadanya, que consta de dues arcades de mig punt, més una altra, més petita, sota el vèrtex del frontó. Aquest campanar és fruit de la restauració de principi de segle.

Els paraments romànics no són visibles, en absolut, a l’interior de l’església, ja que són recoberts de capes d’arrebossats i han sofert les diverses reformes que s’han fet a l’edifici: les capelles laterals afegides, un cor situat a l’extrem de ponent de la nau i els retaules i la resta del mobiliari litúrgic, el qual, d’altra banda, és d’un interès excepcional.

El frontis i el braç septentrional del transsepte presenten, uns aparells molt més rústecs, a base de blocs de pedra trencats, amarats en abundant morter, que tendeixen a disposar-se en filades uniformes, lligant amb cantonades de carreus grans i escairats.

En qualsevol cas, les característiques formals i d’estil que predominen a l’església d’Espirà corresponen a una obra del segle XII avançat.

El temple de Santa Maria conserva una pica beneitera situada al costat de la porta d’entrada, a mà dreta. És una pica monolítica, de marbre rosat del Conflent. Té forma de copa ovoide amb la base plana. La seva superfície externa és decorada amb baixos relleus que deuen donar la volta a la pica, més de la meitat de la qual resta amagada, ja que és encastada a la paret.

A l’església parroquial d’Espirà de Conflent és venerada encara una imatge romànica del seglem XII o XIII de la Mare de Déu amb el Fill, tallada en fusta. Va ésser recuperada i restaurada vers l’any 1970.

Els dos batents de fusta de la porta d’aquesta església no són, evidentment, els d’època medieval. Tanmateix, a la superfície han estat clavetejades nombroses peces procedents del conjunt de ferramenta romànica o de tradició romànica.

En el seu interior hi ha diferents retaules d’estil barroc, com la resta de peces que s'esmenten, el retaule de l'altar major és una obra del 1663 de Lluís Generes que mostra els quatre evangelistes. Més moderns són els de Sant Joan Baptista (1723), el del Roser (1725), el dels Arcàngels (1707)[ i el del Sant Crist (del segle XVIII, sense més precisió). També es poden contemplar la trona, del 1710, els confessionaris del segle XVIII i, del mateix temps, unes taules esculpides en l’estil Poussin i Rubens.


Durant les obres de desguàs d’un mur, l’any 1999, va trobar-se un sarcòfag possiblement d’època visigòtica. L’ossamenta trobada parla d’una datació aproximada entre 679 i 973.

Santa Maria d’Espirà va ser declarada Monument Històric el 20 de març de 1912.

Espirà de Conflent és un “village” molt bonic i ple d’història que val la pena conèixer.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fons majoritari: Catalunya Romànica
Fotografia : M. Rosa Planell Grau  

dimarts, 16 de juny de 2020

SANT MARTÍ DE CLARÀ. CLERÀ I VILLERAC. CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

Clarà (Clara en francès) i també Clerà és el poble (246 h. 2009/ 532 msnm.) que exerceix de cap de la comuna de Clarà i Villerac. Entre 1790 i 1823 gaudí d'independència municipal tot sol, fins que hi fou agregat Villerac, que fins aquell moment tenia també comuna pròpia.


Clarà és un municipi format per l’alta vall del riu de Llescó, molt tancada, dominada pel roc Mosquit (1901 m alt), contrafort septentrional del Canigó.
El poble és al fons de la vall, vora el riu, i es comunica amb Prada pel coll de Creu, amb la vall de Llec pel coll de Clerà (668 m alt).

La villa Clerani esmentada l’any 851, segurament fou la successora d’un antic domini gal·loromà, va ser adquirida pel monestir de Sant Germà de Cuixà a partir del 878 i no deixaria de dependre d’aquesta abadia fins a la fi de l’antic règim.

L’església parroquial de Sant Martí de Clerà és coneguda també des del segle IX. Fou en aquesta església que els monjos de Sant Andreu d’Eixalada i de Sant Germà de Cuixà, monestir precedent de Sant Miquel de Cuixà, es reuniren, el mes de febrer del 879, per recollir els testimonis i els juraments que permeteren, d’acord amb la llei visigòtica, de reconstituir les cartes de compra i donacions dels seus béns, perdudes amb la destrucció del monestir d’Eixalada per un aiguat de la Tet de l’octubre del 878.

La parròquia de Sant Martí de Clerà fou una possessió de Sant Miquel de Cuixà i així consta per primera vegada en la butlla del papa Agapit II adreçada a aquest monestir l’any 950 i de nou els anys 968 i 1011, en sengles butlles dels papes Joan XIII i Sergi IV.


En l’actualitat, l’església de Sant Martí, situada al centre de la població de Clerà, és un edifici que palesa diverses fases en la seva construcció. A la façana de llevant del temple actual es conserva el fragment d’un absis semicircular (o ultrapassat?), on s’obre una finestra d’una sola esqueixada, que és l’element més antic, probablement alt-medieval, de l’església.


L’aparell, molt restaurat, és format per reble irregular, embegut en morter, sense formar filades, i en el seu conjunt evoca certes formes constructives i tecnològiques datables al segle X o abans.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau