dijous, 23 de març de 2023

MARE DE DÉÚ DE L’ASSUMPCIÓ. MONTGAI. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Montgai és un municipi situat al sud-est de la comarca, al límit amb la d'Urgell, a la riba del riu Sió, 

Aquesta església molt probablement degué ser fundada a la segona meitat del segle XI, en el mateix moment que es construí el castell de Montgai, després de la conquesta de la zona efectuada pels comtes de Barcelona i d’Urgell, Ramon Berenguer I i Ermengol III. 

Tot i que n’han pervingut al present escasses mencions documentals, es pot suposar que des de l’inici acomplia les funcions d’església del castell i alhora parròquia del lloc. En aquest darrer sentit, figura esmentada en la relació de la dècima recaptada a la diòcesi d’Urgell l’any 1279, i posteriorment, es menciona en la dècima que el mateix bisbat col·lectà l’any 1391.

L'església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Montgai es troba al nucli antic d'aquest nucli, al sud de l'àrea que quedava tancada per l'antiga muralla medieval i amb accés des del carrer que des del castell, situat al nord del nucli, menava a la porta meridional de la vila. Està orientada l'oest a est, amb l'accés a ponent i la capçalera a llevant. 

Aquesta està construïda en aparell regular de carreus ben escairats i polits. La portalada d'accés principal ve precedida per una escalinata. La porta, amb un timpà d'arc de mig punt (en el qual hi ha la data de 1916 que correspon a la darrera refacció de la façana), està emmarcada per dues columnes amb capitells d'ordre compost (volutes sobre fulles d'acant) que sostenen sengles pinacles de forma arrodonida rematats per ornaments florals. A sobre de la portalada hi ha un tabernacle (de columnes corínties amb un timpà a sobre) que emmarca una fornícula amb una imatge exempta de la Mare de Déu en actitud pregant. Just a sobre d'aquest tabernacle, i de la mateixa amplada, s'obre el rosetó, amb un vitrall policrom que mostra una altra imatge de la Mare de Déu, aquest cop amb els braços oberts. 

La façana és rematada amb una cornisa que segueix les línies d'un arc carpanell (emmotllurat al voltant i a sobre del rosetó), en el centre del qual sorgeix un sobre-alçament rematat amb un frontó triangular (enmig del qual s'obren dues obertures ogivals) coronat amb una creu llatina. 

La teulada és a doble vessant amb el carener longitudinal i desaiguat sobre les naus laterals (que recull l'aigua amb canalons i les expulsa per baixants situats a les façanes laterals). Els ràfecs són de tres nivells de rajola i teula. Els murs de les façanes laterals són fets amb aparell irregular de pedra sorrenca allisada en la cara exterior però de mides diverses. Aquest tipus d'aparell es troba també en el campanar. 


La nau principal, més ampla i alta que les laterals, està coberta per volta de canó dividida en cinc trams per arcs torals. A cada tram hi ha llunetes damunt de les finestres. Les naus laterals estan cobertes amb volta d'aresta. Al damunt de les naus hi ha unes tribunes. Per sobre de la tribuna hi ha quatre finestres que corresponen al claristori i il·luminen la nau central. A llevant hi ha l'absis, acabat en forma plana, al damunt hi ha una ampla petxina amb una funció decorativa. Abans, però, es troba el presbiteri, aixecat respecte el nivell de terra, on hi ha un altar de pedra cobert per un cadafal. Als peus de l'església, damunt de la porta d'entrada hi ha el cor il·luminat pel rosetó.

El campanar, adossat a l'angle nord-oest de l'edifici i per tant a l'esquerra de la façana, presenta dos fases constructives. La base, de planta quadrada, possiblement romànica, fins a una altura anàloga al punt més elevat de la façana principal, està fet en aparell irregular, excepte les cantonades, on es disposen carreus regulars rectes i de través. A partir d'aquesta alçada s'eleva el coronament del campanar, d'estil neoclàssic i bastit a finals del segle XVIII. El cos principal conté quatre columnes d'ordre compost a les quatre cantonades i quatre obertures d'arcs de mig punt. A sobre d'aquest cos, s'aixeca finalment un cos de base octogonal i més estret, amb una obertura a cada cara. Cal destacar aquest campanar per la seva altura de 40 metres i ser un dels campanars més vistosos de la comarca de la Noguera. 

Fins a la Guerra Civil de 1936 en que fou cremat, un retaule gòtic de fusta presidia la capçalera. L'actual en pedra que el substitueix fou esculpit pel picapedrer local Pere Comelles. 

Mare de Déu de l'Assumpció és una església d’estil  barroc protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Catalunya Romànica i Viquipèdia

dimarts, 21 de març de 2023

MARE DE DÉU DE L'ASSUMPCIÓ. BUTSÈNIT D'URGELL. MONTGAI. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Butsènit d'Urgell és un poble aturonat a la dreta del riu Sió.  

Es considera probable que l'església primigènia de Butsènit hagués estat fundada a finals del segle XI, moment en què en la documentació conservada també es menciona el castell de Butsènit. En tot cas, ja des del segle XII l'església d'aquest nucli apareix esmentada sota el domini de la canònica d'Àger, relació que es mantindrà fins al segle XIX. L'edifici actual és una obra bastida el 1748, dins l'estil barroc, i és una església subsidiària de la parròquia de Santa Maria de Montgai. 


El lloc de Butsènit degué ser conquerit abans de 1084, any en què es té constància documental que en Ramon Gombau, cavaller d'Ermengol IV d'Urgell, va prendre el castell de Butsènit com a base per repoblar Penelles. El 1259, Jaume I va estendre una lletra de protecció i guiatge a favor de Berenguer Arnau d'Anglesola pels seus castells de Butsènit i Utxafava. El 1186 i el 1237 el monestir de Poblet obtingué honors, delmes i censal a Butsènit i el 1318 n'obtingué la senyoria alodial, que fou ampliada el 1367 amb Pere el Cerimoniós. El 1415 Poblet adquirí la plena jurisdicció del castell o poble de Butsènit. 


L'església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Butsènit es troba emplaçada al nucli de Butsènit. Es tracta d'un edifici aïllat situat entre una cinglera abocada al sud-est, la plaça de l'Església (on hi ha la portalada encarada al sud-oest) i el carrer de Buenos Aires al nord, i consisteix en una església de planta basilical de tres naus, amb campanar sobre l'esquerra de la façana principal i construïda amb carreus de pedra irregulars i poc treballats i carreus regulars i polits a les cantonades.

La façana principal està dominada per la porta d'arc de mig punt emmarcada per pilastres que suporten un frontó emmotllurat rematat amb volutes entre les quals hi ha una finestra d'arc rebaixat. Aquesta obertura és acompanyada de dues finestres rectangulars a banda i banda. A la dovella central de la porta, d'aspecte restaurat, hi ha un escut coronat per una petxina decorativa amb els quatre pals del Casal de Barcelona i sota la llegenda 'ANI 1748'. La part superior de la façana acaba amb un frontispici de forma triangular que conté un rosetó de petites dimensions al centre. 

A l'esquerra de la façana principal arrenca el campanar, dividit en tres trams de la mateixa altura mitjançant faixes llises. El tram inferior és de base quadrada i passa a octogonal a partir del segon tram. En el tercer segment se situen les quatre obertures per a les campanes i acaba amb una   cornisa en pedra a sobre del qual se situa una piràmide regular octogonal. 

La seva teulada és basilical, amb desaiguat sobre els laterals, i acabada amb un ràfec complex de quatre nivells (tres de rajoles i un de teules).

La nau central es resol amb una volta de canó, dividida en quatre trams per arcs torals sobre pilastres. Les dues naus laterals consten cada una de dos trams i s'uneixen a la central mitjançat arcs de mig punt sobre les mateixes pilastres. La nau central està il·luminada per unes finestres que formen part del claristori. Al fons de la nau central i orientat a l'est hi ha el presbiteri i l'absis, que partint de la base plana enllaça amb la volta de canó mitjançant una petxina decorada. 

El presbiteri està elevat, amb un altar de pedra. La capçalera es completa amb un retaule ricament ornamentat, amb arc de mig punt esbiaixat decorat amb mètopes i sostingut amb columnes llises de capitells corintis que envolten l'estàtua exempta de la Mare de Déu, amb túnica blanca i mantell blau i els braços i el cap elevats cap al cel. La llegenda 'Assumpta est Maria' en lletra capital romana a banda de l'estatuària central en completa el significat iconogràfic.

Als peus de l'església i elevat sobre la porta d'entrada hi ha el cor. 

Mare de Déu de l'Assumpció de Butsènit és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Viquipèdia

dijous, 16 de març de 2023

SANT PERE DE LES VENTOSES. PREIXENS. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Les Ventoses és un petit nucli de població situat en un turó al marge dret del riu Sió, entre Butsènit d'Urgell i Pradell. 

L'església parroquial de les Ventoses s'esmenta documentalment l'any 1179 en una butlla de confirmació de béns atorgada pel papa Alexandre III a l'abadia de Sant Pere d'Àger; segons aquesta butlla, entre moltes altres propietats, el papa li ratificà la possessió de l'«ecclesiam de Ventoses» amb totes les seves pertinences. No s'ha pogut ratificar encara el moment en el qual entrà a formar part de les vastes possessions de l'abadia. La pertinença a Àger està documentada també el 1648 en un llibre de sinodals on hi ha la llista de parròquies que configuraven l'arxiprestat de Sant Pere d'Àger. Posteriorment, el 1783-84 es menciona en un llibre de visites de l'arxiprestat, del qual en depengué fins al segle XIX.

Sant Pere de les Ventoses és un petit temple aïllat, d'una sola nau, orientat d'oest a est. L'edifici presenta un absis a la capçalera. A nord i a sud del cos principal, dues capelles laterals en sobresurten. La façana principal s'orienta a la plaça esmentada, amb campanar sobre la part dreta. Presenta fàbrica d'aparell regular, carreu de pedra sorrenca. Al portal d'entrada únicament destaca la llinda bisellada d'una sola peça amb la inscripció de la data 1730.

 

Sobre aquesta llinda s'obre una petita fornícula, avui buida, d'arc de mig punt recte, protegida amb una cornisa triangular que crea l'efecte de frontó sobre la llinda. Sobre aquest frontó, dues filades de carreus més amunt, hi ha un ull de bou octogonal de la mateixa amplada que la fornícula.

 

El portal descrit i l'ull de bou defineixen un eix vertical a la façana que li atorga simetria. A la part dreta de la façana, s'aixeca el campanar, fet amb maons, de planta quadrada aixamfranada i amb obertures d'arc de mig punt a les quatre cares. També està fet amb maons un cos triangular sobrealçat que corona la part esquerra de la façana, on destaca una creu llatina amb tres esferes. 

A partir del campanar i el sobrealçat frontal es desplega la teulada a doble vessant en sentit longitudinal amb ràfec simple i que desaigüen sobre els teulats de les capelles laterals. Aquesta teulada cobreix el cos central de l'edifici. 

A la capçalera hi ha l'absis semicircular, un dels únics elements romànics que resten de les primitives estructures altmedievals i que s'obre a la nau mitjançant un arc presbiteral. També es conserva de la primitiva estructura la part oriental dels murs perimetrals, en els quals destaca l'angle sud-est resolt amb un contrafort a l'estil d'edificis com el de Santa Maria del Castell de Cubells. 

Al centre de l'absis hi ha una finestra de doble esqueixada. A la part superior i al mur nord hi ha una renglera de forats rectangulars, traus de bastida, (dos rengles superposats alternativament a la meitat sud de l'absis) que articulen i donen certa plasticitat a l'aparell, de carreus regulars ben tallats i polits, disposats en filades uniformes i regulars com correspon a les formes constructives dels segles XII i XIII. 

Sant Pere de les Ventoses és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Viquipèdia

dimarts, 14 de març de 2023

MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE PRADELL. PREIXENS. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Pradell o també Pradell de Sió és un poble situat a la dreta del riu Sió, a la zona de regadiu del canal d'Urgell. 

L'antic castell de Pradell està documentat des de l'any 1086. Molt reformat el 1738, quan fou convertit en lloc de residència.


 L'església apareix documentada el 1172 en la publicació sacramental del testament de Bertran de Preixens. La jurisdicció pertanyia, en 1365-70, a Arnau de Riu-de-set; el 1381 n'era senyor Simó de Torres i, més endavant, la jurisdicció pertanyia als Montlleó i, finalment, als Margalef. 

No obstant això, l'actual temple és de factura moderna i es creu que fou construït sobre l'original romànic. De fet, quan l'any 1738 el castell de Pradell fou reconvertit en habitatge particular s'inicià la construcció de l'actual església.

 L'església parroquial de Pradell de Sió, dedicada a la Mare de Déu de l'Assumpció, està ubicada just al costat del castell, a la part superior del nucli de Pradell i al costat de la plaça de l'Abadia. 

Es tracta d'un edifici senzill de petites dimensions i amb una coberta de teula àrab de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal. Presenta, adossat, un campanar de secció quadrada i obertures d'arc de mig, amb una coberta de teula àrab a quatre vents i un ràfec amb una filera d'imbricacions. 

La façana principal de l'església és austera, amb un sol eix de composició vertical centrat constituït per una portada d'arc a nivell amb una llinda senzilla de pedra i un petit òcul a la part superior. El parament és fet amb filades horitzontals de carreus més o menys regulars i escairats. He de fer menció a dues persones que malgrat haver de marxar ens van mostrar amablement part de l’interior del castell de Pradell. 

Mare de Déu de l’Assumpció de Pradell és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grai

Fons documental: Viquipèdia


dijous, 9 de març de 2023

MARE DE DÉU DE L'ASSUMPCIÓ DE LA FIGUEROSA. TÀRREGA. URGELL

 AVANCEM PER L’URGELL 

Mare de Déu de l'Assumpció de la Figuerosa, aquesta nova església es consagra  l’any 1872. Anteriorment, de forma provisional, varen fer culte a l'ermita de Sant Marçal del 1864 al 1868, quan l'antiga església romànica va enrunar-se

Edifici de planta basilical, un transsecte i tres naus separades per grans pilastres que suporten una volta de canó. A la part dels peus de l'església hi ha un contracor elevat i l'absis és poligonal. 


La façana exterior de l'església és l'element a destacar per la seva gran portalada, que es presenta amb un arc conopial sostingut per dues pilastres que alhora suporten un frontó triangular. Les pilastres tenen una decoració acanalada i uns capitells de volutes prominents. A la part central de l'arc hi ha inscrita la data de 1865, moment en què es consagra l'església.
 

A banda i banda de la portalada es pot veure dues grans finestres rectangulars. Just a sobre s'obre un segon frontó semicircular amb un petit òcul al centre que dona lluminositat a l'interior. Un tercer frontó, triangular, corona la façana. 

El campanar que s'uneix a la part esquerra de l'església està format per un sol cos quadrangular amb els vèrtexs arrodonits i a cada costat una obertura albergant una campana. És coronat per una balustrada. 

Mare de Déu de l'Assumpció de la Figuerosa és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Viquipèdia

dimarts, 7 de març de 2023

SANTA MARIA DE LA FIGUEROSA. TÀRREGA. URGELL

 AVANCEM PER L’URGELL 

Les restes de Santa Maria de la Figuerosa formen un conjunt aïllat amb la rectoria construïda en un moment anterior al segle XIX i són situades a ponent de la travessia de Sant Marçal. 

El lloc de la Figuerosa, juntament amb el seu castell, foren conquerits pel comte Ermengol IV d'Urgell el qual, l'any 1075 els donà en alou a Arnau Traver i la seva muller Adalgarda. L'església de la Figuerosa s'esmenta el 1098 en l'acta de consagració de l'església de Santa Maria de Guissona, però probablement seria una edificació anterior al temple romànic o estaria situada en un indret diferent. 

A l'inici del segle XII, l'any 1105, els esposos Mir Arnau i Sança feren donació de l'indret i l'església a la canònica de Santa Maria de Solsona, possessió confirmada el 1151 en la butlla del papa Eugeni III, referent a les esglésies pertanyents a la canònica de Solsona i el 1163 en la tercera consagració de Santa Maria de Solsona. Posteriorment, el 1180, li fou ratificada pel papa Alexandre III. El 1391 el rector de l'església de la Figuerosa contribueix amb 16 sous a la dècima recaptada a la diòcesi d'Urgell. 

Santa Maria de la Figuerosa és un edifici d'una sola nau rectangular amb coberta probablement de volta apuntada tal com ho indica el gran arc presbiteral apuntat i paredat que es troba integrat a la paret que limita amb la rectoria i que ens indica que l'església era capçada a llevant per un absis, ara desaparegut. 

El mur de tramuntana conserva una llargada de 14,75 m, que corresponen a la llargada que tindria la nau de l'església, descomptant l'absis, i té una amplada d'1,25 m. El mur de ponent té una llargada de 7,40 m per la part superior i 7,80 m per la part inferior.

 

La porta s'obre a la façana de tramuntana i és feta amb un arc de mig punt de dovelles polides i extradossades per una motllura que arrenca de dues impostes, dins d'un estil romànic cistercenc, sobre les quals descansa la llinda. La portalada està feta amb pedra sorrenca i hi distingim alguns signes de picapedrer. 

El mur de la façana nord és reforçat, quasi en angle amb el mur de ponent, amb un contrafort que arrenca a la mateixa alçada que les motllures de les impostes. A la vora de la porta es veu l'empremta d'un segon contrafort que també apuntalava el mur i que fou desmuntat. 

Al mur de migjorn es conserva una finestra d'arc de mig punt i d'una sola esqueixada a l'exterior amb llinda monolítica. A l'interior del mateix mur s'obren uns arcosolis possiblement destinats a allotjar imatges i la pica baptismal. 

Fotografies de principis de segle mostren un campanar doble d'espadanya, avui desaparegut, situat al capdamunt del mur de migjorn. L'aparell ha estat fet de carreus de pedra sorrenca, de mida mitjana, ben tallats i polits a la banda interior, i disposats ordenadament en filades regulars.

Per les seves característiques, l'església de Santa Maria podria correspondre a una obra del segle XII. 

Santa Maria de la Figuerosa és l'antiga església parroquial és inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia. M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Viquipèdia

dijous, 2 de març de 2023

SANT MARÇAL DE LA FIGUEROSA. TÀRREGA. URGELL

 AVANCEM PER L’URGELL 

La Figuerosa, és un poble situat al vessant sud-oest del turó del Molí del Vent, on hi hagué un molí medieval.


La població s’anà configurant al voltant de l’antic castell de la Figuerosa, del qual resten alguns vestigis, de disposició quadrada. L’emmurallament del poble devia seguir el carrer del Forn, la plaça de l’Església i el carrer de la Bassa i desaparegué al segle XIX, quan la població augmentà considerablement.

Sant Marçal de la Figuerosa és un edifici de planta rectangular, d'una sola nau, amb una petita capella lateral i capçalera carrada.

La façana és senzilla, completament llisa i només trencada per la porta d'accés de mig punt amb una llinda monolítica, presidida per un escut heràldic. Damunt la porta hi ha un arc adovellat de descàrrega.

Exteriorment és d'obra vista amb tots els carreus de pedra visibles i amb una bona estereotomia. A la part superior hi ha un petit campanar d'espadanya d'un sol arc. El sostre és a dos vessants.


Es pot datar al segle XVII, tot i que no es descarta que hi pogués haver una capella més antiga al mateix indret.

Sant Marçal de la Figuerosa és una ermita  protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i  recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 28 de febrer de 2023

SANTA MARIA DE COSCÓ. OLIOLA. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Coscó és un poble situat al vessant meridional de la serra de Montclar, a la vall del Sió. 

L’església i el terme de Coscó, apareixen força documentats des de mitjan segle XI, perquè el seu terme i l’església havien anat a parar a la canònica de Santa Maria de la Seu d’Urgell. El primer esment del lloc o kastrum de Choscolio és de l’any 1054, quan hi hagué una discussió de termes o límits amb el castell de Cabanabona. Aleshores consten sis persones que es diuen hereves del terme de Coscó. 

L’any 1112 consta, en un document o pacte fet entre un prepòsit de la Seu d’Urgell i uns particulars, un Ramon Bonfill, miles de Choscol; poc després, el 1116, els canonges de la Seu d’Urgell pactaven amb Ramon Ponç i els seus germans el repartiment dels delmes i fruits del lloc, i es resolgué que quedarien per a la canònica d’Urgell la meitat del delme i una tercera part dels fruits. Posteriorment, el 1141, el bisbe Pere Berenguer d’Urgell, poc abans de morir, llegà a l’església de Santa Maria d’Urgell un conjunt de temples i castells, entre els quals es trobava l’església de Coscol.

Notícies posteriors confirmen la continuïtat de l’existència de l’església parroquial de Coscó; així, els anys 1279 i 1280 apareix esmentada en la relació de la dècima recaptada en aquells anys a la diòcesi d’Urgell, i pel mateix motiu figura mencionada en la relació del 1391. 

L’església de Santa Maria de Coscó és un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular, reforçada per tres arcs torals i capçada a llevant per un absis semicircular, obert a la nau mitjançant un arc presbiteral; actualment aquest arc és tancat per un envà, que correspon al procés de remodelació que tingué l’església, al qual pertany també la decoració interior que encara conserva, recentment rehabilitada, i l’obertura de capelles en els murs nord i sud; així mateix, s’afegí un cor a ponent i una sagristia a l’angle sud-est. 

Possiblement, s’ha de relacionar aquesta reforma amb el canvi de la porta original, substituïda per l’actual portal dovellat en el qual es llegeix la data de 1588. Encara, posteriorment, es va construir el campanar de torre, sobre l’angle sud-oest de la nau, on es veu la data de 1853. 

Al centre de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada, i en la façana sud n’hi ha unes altres dues del mateix tipus, totes paredades, que corresponen a l’obra original. 

L’aparell de les parts originals és de carreu petit ben tallat i polit, disposat molt regularment en filades uniformes, i en la part baixa de l’absis, fins a nivell de l’ampit de la finestra, s’aprecia un canvi d’aparell amb el parament format per carreu sense polir, disposat en filades regulars amb juntes molt grasses; aquest fet palesa una formulació constructiva menys acurada, que no hem d’interpretar com una diferència cronològica, sinó com un canvi tecnològic en el procés constructiu, que hem de situar dins les formes pròpies del segle XII. 

Santa Maria de Coscó és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Catalunya Romànica

dijous, 23 de febrer de 2023

SANTA MARGARIDA D’EMPÚRIES. L’ESCALA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

L’església de Santa Margarida, avui en ruïnes, formava part del conjunt de capelles de la rodalia d’Empúries, situada en un punt amagat del mar, a l’indret anomenat Santa Margarida o Pla de Santa Margarida, al qual donà nom. 

La “capella sancte Margarite” apareix documentada l’any 1279 a les Rationes decimarum; curiosament no surt esmentada a les mateixes llistes d’un any més tard.                  

A l’acta de fundació del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera de l’any 1328 aquesta església és esmentada sota les advocacions de santa Margarida i sant Just, única notícia que tenim d’aquest doble culte. El convent del Puig de Vilanera es trobava a poc més de 500 m més a ponent, al cim d’un turó, on se’n veuen algunes ruïnes. 

En altres documents relatius a aquesta casa monàstica, s’hi troben referències a Santa Margarida i al benefici que hi era instituït. Així, l’any 1358 quan un pagès de remença, home propi del monestir de Vilanera, promet de prestar les servituds corresponents, el document és signat pel notari públic. En termes pràcticament idèntics, hi ha un nou esment del benefici en la signatura notarial d’un document de l’any 1367. 

Als nomenclàtors sinodals de la diòcesi, que daten de cap al final del segle XIV, hi ha l’al·lusió a la “Capella sancte Marguerita, in parrochia Inpuriis”, entre les esglésies no parroquials amb benefici propi i sacerdot adscrit. 

L’església mantingué el culte almenys fins al començament del segle XVII. Segons Francesc Monsalvatje, en una visita pastoral de l’any 1601 és consignat que posseïa encara un benefici. Segurament de la mateixa procedència són les notícies aportades per Ramon Font al final del segle XIX, que escrivia que l’any 1601, al terme parroquial de Sant Martí d’Empúries hi havia “tres capillas públicas, la de Santa Margarita, la de Ntra. Sra. de Gracia y la de San Eusebio: ésta tenía fundados dos beneficios y uno cada una de las otras dos”. 


Al darrer quart del segle XVIII la capella de Santa Margarida —igual que la seva veïna, que apareix dedicada a santa Magdalena— ja no tenia cuite, ja que figura com a “derruida” en un mapa d’aquests paratges que hom data de l’època esmentada. 

L’escalenc Josep Maranjas, a la seva monografia sobre Empúries publicada l’any 1803, escrivia sobre la tradició apòcrifa, segons la qual les esglésies emporitanes de Sant Eusebi, Santa Margarida i Sant Vicenç havien estat fundades per sant Narcís i sant Feliu diaca. 

Cap al 1875 fou trobat a Santa Margarida o al seu entorn un fragment de sarcòfag de marbre paleocristià, d’escola septimanoaquitana, potser narbonesa, considerat del segle VI. És un front de caixa de sarcòfag, decorat amb “estrigilat” i al centre el crismó entre l’alfa i l’omega dins una triple corona de llorer. Josep Pella i Forgas n’havia publicat un dibuix a la seva Historia del Ampurdàn de l’any 1883, però la Peça romania perduda, fins que al començament dels anys setanta l’arqueòleg Miquel Oliva la retrobà a Santa Coloma de Farners. Per la notícia de Pella i Forgas sembla desprendre’s que fou trobat a la immediatesa de Santa Margarida, i això és el més probable. De tota manera, tenint en compte la poca precisió d’aquest text i del plànol de troballes emporitanes que l’acompanyen, potser no es pot descartar del tot que el tros de sarcòfag pugui també procedir del recinte proper de Santa Magdalena, restes que hom ha anomenat també Santa Margarida en algunes obres.

L’església de Santa Margarida, actualment molt enrunada, és un edifici d’una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis de ferradura, de planta en semicercle marcadament passat de radi. 

L’observació dels diferents sectors de la construcció sembla indicar que l’absis és una pervivència d’un temple preromànic, mentre que els murs de la nau corresponen a una reforma molt tardana, almenys en bona part. 

Tanmateix els treballs parcials d’excavació que s’hi realitzaren al començament de la dècada de 1960, demostren que concretament la nau es dreça al mateix punt que un edifici primitiu, que probablement tingué la funció de baptisteri. 

El mur de l’absis es conserva, bé que en alçada irregular. Era cobert amb una volta de quart d’esfera ultrapassada, com correspon a la planta, de la qual han restat fragments a ambdós costats, al punt de comunicació amb la nau. Se’n conserva només l’arrencada al costat de tramuntana i un fragment força més gran a migdia. Aquesta volta era feta amb pedres escairades, tallades en pedra tova o calcària de travertí. Hi podem veure restes de l’encofratge de llates de fusta a les arrencades i empremtes d’encanyissat més amunt. 


Aquest santuari comunicava amb la nau per mitjà d’un arc triomfal, ben destacat, del qual resten vestigis molt minsos, just per comprovar que es dreçava sobre uns pilars adossats i era ultrapassat, i segurament s’iniciava en unes marcades banquetes. 

Després dels treballs d’excavació esmentats, hom apuntalà la part més important de la resta de volta absidal “a migdia” amb un pilar d’obra. Anys més tard fou sobrepujat el mur perimetral de l’absis, al sector més enrunat, a llevant i al sud-est, refent un tros important de parament. Aquesta discreta intervenció, feta pels serveis del Museu d’Empúries, ha contribuït a preservar i consolidar les ruïnes i a deturar-ne el procés d’enrunament. 

Tanmateix, abans de la darrera intervenció, era molt més fàcil observar, al fons del mur de l’absis, la part inferior d’una finestra d’un sol biaix. A l’interior de l’absis i al costat de migdia, hi ha una gran fornícula d’arc de mig punt, fet amb petites dovelles de pedra tova, el qual ha estat, en gran part, reconstruït. 

L’absis presenta un tipus d’aparell a base de petits blocs de pedra calcària, trencats bastament, però en general de mides força homogènies, amb tendència a la forma quadrangular, que es disposaren en sedimentació horitzontal sense una clara ordenació en filades uniformes. El ferm morter que els lliga resta visible a les juntures. Al sector meridional resta un curt tram de cornisa, de secció bisellada, feta amb pedra tova. 

La nau ha conservat els murs perimetrals fins a alçades considerables. La seva estructura probablement respon a un origen molt vell. No sembla que hagi tingut coberta de volta. A la seva meitat hi ha restes dels pilars d’un arc diafragmàtic. Això no obstant, el seu aparell és d’un tipus molt menys antic que el de l’absis: el formen pedres de totes mides, sense treballar i amb molt morter, i una gran quantitat de rebles de terrissa “en part d’època romana” o de llosetes. Al centre del frontis hi ha l’espai de la porta, també tardana. Cal recordar que l’església tingué culte, almenys, fins al segle XVII. Els murs de la nau són, almenys una part majoritària, d’època postmedieval. Malgrat tot, en alguns punts del basament hi ha rastres d’un parament semblant al de l’absis.

Al centre de l’espai de la nau foren exhumades les restes d’una petita piscina, segurament baptismal; a l’exterior quadrangular, i a l’interior, de forma hexagonal i recoberta amb peces de marbre. Hom afirma que havia estat reformada dues vegades, en una de les quals hom construí un canaló de desguàs. Aquest canaló és un element estrany en una piscina baptismal i fa dubtar de si aquesta era la funció del receptacle; de tota manera hauria estat fet quan ja aquesta funció era obsoleta. Hom ha assenyalat que si, com sembla el més probable, es tracta del vestigi d’un baptisteri, aquest seria d’una tipologia que té els seus orígens al segle VI i que s’estengué poc més tard en terres nord-itàliques i provençals, sobretot.

Un altre element que cal destacar és el basament d’un gros mur transversal vers l’extrem de llevant de la nau, divisori del sector presbiteral respecte a la resta del temple. Aparegueren també els dos graons d’accés al santuari, fets amb grans blocs escairats, de pedra sorrenca. 

A l’extrem oriental de la nau, entre el mur transversal i els graons esmentats, hi ha vestigis de paviment en opus signinum.

L’espai presbiteral no ha estat excavat; hi ha restes d’un enrajolat, a un nivell molt enlairat, que cal considerar d’època relativament moderna, i s’hi aprecia el basament d’un tenant d’altar. 

La piscina baptismal descoberta a l’excavació sembla indicar que el temple té els precedents en un petit edifici baptismal que podria datar dels segles VI o VII, probablement. El fet que no hagin continuat els treballs arqueològics a la part no explorada de l’interior de l’església i també als encontorns, a l’exterior, motiva que aquesta apreciació s’hagi de deixar com a molt possible, però no plenament provada. 

L’absis de ferradura és l’element més antic de l’actual església ruïnosa, que, per les seves característiques formals, ha d’ésser considerada una construcció pre-romànica, molt probablement del segle X. No és arriscat de suposar-li una datació reculada en aquesta centúria, dins el grup de temples de l’Empordà i el Rosselló, en els quals les capçaleres ultrasemicirculars en substitució dels santuaris carrats. 

Els murs actuals de la nau pertanyen a alguna reconstrucció important de l’església d’època post-medieval, seguint segurament, en molts aspectes, l’estructura anterior. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Catalunya Romànica

dimarts, 21 de febrer de 2023

SANTA REPARADA DE CINCLAUS. L’ESCALA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

Santa Reparada és l’església del llogaret de Cinclaus, situat en una eminència rocosa, gairebé imperceptible, al bell mig de la plana al·luvial. Al petit nucli, format per un conjunt de cinc masies i l’església, hi ha elements del recinte fortificat o castell de Cinclaus. 

El lloc de “Centumclaves” és esmentat l’any 959 entre els nombrosos indrets on tenia propietats Riculf, les quals li foren confirmades pel comte Gausfred. Amb la mateixa grafia (“Centum claves”) apareix molt temps després, entre els llocs del comtat d’Empúries on acreditava tenir albergs el comte de Rosselló, en una relació que es pot datar al segle XII, entre els anys 1115 i 1164. 

La forma actual del topònim s’enregistra com a mínim des del començament del segle XV, en ésser esmentats els pobles del comtat d’Empúries que foren incorporats a la corona pel rei Martí l’Humà (“Sinch claus”). 

L'origen de l'església és preromànic (segles VII al IX), possiblement paleocristià, ja que se suposa que en aquest hi havia un altar en època del bisbat d'Empúries. 

La capella, com tot el poble, es dreça sobre vestigis d’època romana. Havia romàs abandonada i ruïnosa al segle XIX, i passà a mans de particulars que finalment la repararen i li retornaren el culte. Ho explica molt bé Caterina Albert (Víctor Català), que en fou propietària, en un seu treball sobre Empúries.

Santa Reparada de Cinclaus és una esglesiola molt petita, d’una sola nau amb absis de planta trapezial al costat de llevant. L’estat actual de l’edifici, sobretot a causa de les capes d’arrebossat i de calç que, tant a dins com a fora, cobreixen els paraments, en dificulta molt l’anàlisi i l’aproximació cronològica. Entenem, però, que hi ha elements de judici suficients per a poder afirmar que l’absis és una pervivència de la capella primitiva, preromànica, mentre que la nau correspon a una reconstrucció —total o parcial— tardana.

El reduït espai de l’absis es cobreix amb una volta ultra-semicircular. La seva forma ultrapassada s’inicia ja als murs laterals pel fet de marcar un atalussament. S’obre vers la nau per mitjà d’un arc triomfal, que en redueix lleugerament la llum. Aquest arc és de mig punt, només lleugerament ultrapassat i es dreça sobre pilars adossats i poc sobresortints, amb unes impostes fetes amb lloses primes, molt bastes. Foren utilitzades unes dovelles curtes i uns carreus grans de calcària, força ben tallats. 

Al centre del mur de llevant, l’absis té una petita finestra d’un sol biaix de molt poca alçada. La seva forma és rectangular, de sagetera. També al presbiteri, als murs laterals, hi ha sengles for nícules d’arc de mig punt, una de les quals ha estat paredada. 

La nau té coberta de fusta, d’embigat a dos vessants damunt una grossa jàssera. Al peu dels murs laterals hi ha bancs d’obra seguits. 

A l’interior hi ha diferents elements que corresponen a les obres d’època moderna, com un cor de fusta a l’extrem de ponent i el paviment d’enrajolat, una mica més alt al presbiteri. Fa l’efecte que el nivell original del sòl ha estat considerablement elevat. 

Al frontis o façana de ponent hi ha la porta d’entrada, d’un sol arc de mig punt fet amb dovelles grans perfectament tallades i polides, de pedra calcària, i una finestra rectangular, d’un sol biaix, força obert. Al damunt es dreça un petit campanar d’espadanya d’un arc sobre pilars. A la dovella central de la porta hi ha una creu grega de braços patents en relleu.

 
L'any 1997, l'església va ser adquirida per l'ajuntament, i el 2003, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, es varen realitzar unes excavacions que varen permetre documentar les restes del mosaic, ja localitzat en part el 1922, barrejades amb un paviment del segle ii aC. A l'exterior també es va documentar un dipòsit d'oli o de vi, d'època romana, i a l'interior les inhumacions de tres adults i un nen més una arma de foc, segurament de les guerres carlines. A la banda sud hi ha restes d'un petit cementiri alt-medieval amb enterraments tardo-romans. Posteriorment es va realitzar una restauració subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es repicà tot el revestiment de morter de calç de la façana, deixant a la vista els carreus de pedra escairats, la porta preromànica al mur de migdia i les tres fases. 

Al presbiteri, sobre dos grossos pilars rectangulars i allargats que deixen un espai central i formen un curiós suport, hi ha col·locada una pedra com a ara d’altar. És una llosa de pissarra negrosa, un tipus de pedra inexistent a la rodalia. La Peça, ben tallada, té forma de rectangle acabat en forma trapezial en un dels extrems. No sembla que aquesta llosa hagi estat tallada com a ara, sinó que ha estat reutilitzada amb aquesta funció. Per la seva forma i gruix es podria apuntar, com a hipòtesi, que pot ésser una estela anepigràfica trobada a l’espai de necròpoli veí, o bé la llosa de coberta d’una sepultura. 

Santa Reparada és una petita capella protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Catalunya Romànica i Viquipèda