dissabte, 30 de novembre de 2019

SANT PERE DE LLADRÓS. VALL DE CARDÓS PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Lladrós és un poble (36 h.2009 /1.019 msnm.) situat  en un coster a la dreta de la Noguera de Cardós, entre Lladorre i Benante. Als peus dels cims de Miravall (a l'oest), i del Roc Bataller a l'est. És el poble més septentrional del seu terme municipal, i, per carretera, queda separat de la resta del municipi per una llenca del terme municipal d'Esterri de Cardós que s'insereix en el terme de Vall de Cardós. A més, queda més a prop de Lladorre que del seu cap de municipi, Ribera de Cardós. Des del 1847 formava part de l'antic municipi d'Estaon.


Un particular vestigi de l'antiguitat del poble fou un as romà de la seca de Tàrraco que el rector de Lladrós trobà en el poble.

La carretera L-504, que passa ran de les cases més baixes i meridionals de Lladrós. Forma tres o quatre carrers irregulars, a diferents nivells del poble, el qual presenta almenys quatre accessos diferents des de la carretera. L'església de Sant Pere és a la part central-oriental del poble, en un espai obert entre les cases del poble.

En l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell, entre les parròquies de la Vall de Cardós, hi consta el lloc de Labroso. En un document del 1087, en què el comte Artau II de Pallars Sobirà donava a Santa Maria de la Seu la vila de Lleret, entre els límits d’aquesta s’esmenta el lloc de Ladroso. Posteriorment la vila figura en l’acta de consagració de Sant Martí de Cardós, del 1146, a la qual aportava anualment un modi de blat.

L’església de Sant Pere de Lladrós fou una de les esglésies parroquials visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona en la seva visita al deganat de Cardós, realitzada entre els anys 1314 i 1315.

L’any 1758, l’actual edifici era acabat de construir, i substituïa l’antic edifici, probablement de factura medieval. En aquesta època tenia ja com a sufragània l’església d’Ainet; actualment ha estat inclosa a la parròquia de Llavorsí.

L’actual església de Sant Pere de Lladrós és un edifici d'una sola nau, dividida en quatre trams i capelles laterals, amb capçalera rectangular a l'est i porta que s'obre a la façana oest, sota el pinyó de la coberta de llicorella a dues vessants. Per damunt la porta hi ha un òcul. Al costat de migdia de la façana s'aixeca el campanar, de forma octogonal per sobre de l'alçada de la nau, rematat per un xapitell de llicorella.


Sant Pere de Lladrós és una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 28 de novembre de 2019

SANT CORNELI I SANT CEBRIÀ DE LLERET. LLADORRE. PALLARS SOBIRÀ

PASSEJANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Lleret és un poble (21 h. 2009/1392 msnm.) situat al peu del camí que unia la Vall de Cardós amb el Vallat d'Estaon. És a prop de l'extrem sud-oest del terme municipal, a la dreta del Torrent de Blasi, a migdia del Serrat de Jou.

El poble de Lleret està situat en una ampla carena que és un contrafort oriental de la serreta del Coll de Lleret. Damunt el vessant dret de la vall de la Noguera de Cardós. 

És un poble petit,  que forma un sol carrer dividit en dos trams amb una placeta al bell mig, davant de l'església parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià. A ponent, més enlairat que el poble, hi ha el Cortal de Blasi, i per dessota i a llevant, a mig camí de Lladorre, la Borda de Blasi. 

Les primeres notícies sobre Lleret són de la segona meitat del segle XI. L’any 1069, el comte de Pallars Jussà Artau I i la seva muller Llúcia permutaven amb Hug de Sala, fill de Toda, la vila de Leseret amb tots els seus termes, per la vila de Ginestarre, a excepció del terç de l’església d’aquesta població, que és reservava Hug de Sala, més trenta sous.


L’any 1086, però, se signà una convinença entre el bisbe Bernat de la Seu i el comte Artau II, segons la qual aquest havia de retornar a la mitra l’església de Santa Maria d’Àneu i la vila de Lleseret, i el bisbe per la seva part havia de retornar a la comunió cristiana al seu difunt pare, el comte Artau I. L’any següent, i en compliment d’aquest pacte, Artau II, la seva mare Llúcia i el seu germà Ot donaven a Santa Maria de la Seu la vila de Lesereti amb tots els seus termes, inclosos entre Ladroso (Lladròs), Martelado, l’aigua de la Noguera, i Campo Vimen (Campirme). Així doncs, o la permuta del 1069 no tingué vigència, o posteriorment Artau II o el mateix Artau I recuperaren la vila de Lleret.

Lleret, a l’igual que els altres pobles de la Vall de Cardós, figura en l’acta de consagració de Sant Martí de Cardós o del Pui, de l’any 1146, amb el compromís d’aportar anualment per al seu sosteniment mig modi de blat.

L’església de Lleret sembla que ha tingut des d’un principi com a titular les dues advocacions de sant Cebrià i de sant Corneli, car en la documentació apareixen indistintament: en la relació d’esglésies parroquials del 1314, s’esmenta Sant Corneli de Lleret. Al principi del segle XVI, Antoni Gros consta com a rector de Sant Cebrià de Lleret.

L’any 1575, el visitador del bisbe d’Urgell manà acabar la trona i reparar les parets de l’església de Sant Cebrià i Sant Corneli de Lleret; denominació, aquesta darrera, que retrobem en les successives relacions. L’any 1758, també per la relació del visitador, se sap que l’església estava en obres de reparació del teulat; possiblement en aquesta data l’edifici que actualment podem contemplar ja s’havia construït, si més no el campanar.

Sant Corneli i Sant Cebrià de Lleret és una església petita, molt senzilla i orientada a l’est. D’una sola nau i capelles laterals. La capçalera és rectangular i la coberta es a dos vessants.

La part interior , molt sòbria presenta unes capelles laterals. A la part de l’altar és troba les imatges dels patrons del poble: Sant Corneli i Sant Cebrià. En una capella a la dreta de la porta hi ha la imatge de la Mare de Déu del Dolors.


Destaca el típic campanar d'alta muntanya, com en altres esglésies dels entorns. El primer cos inferior és de planta quadrada  i el segon vuitavat i està coronat per una coberta piramidal.

A la façana lateral sud hi ha el cementiri

Sant Corneli i Sant Cebrià de Lleret està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Ros Planell Grau´

dimarts, 26 de novembre de 2019

SANT LLÍSER DE VIRÒS, ALINS. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Viròs és un grup de bordes i antic poble al vessant de l’esquerra de la vall Ferrera, sota el bosc de Virós. El seu territori pertany al poble d’Araòs. 


El lloc de Virós apareix ben documentat durant tota l’edat mitjana. És un dels indrets esmentats, com a parròquia de la vall de Tírvia, en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. L’any 1075, el riu de Virós és esmentat com a límit, per ponent, de la parròquia d’Ainet de Besan. Per un altre document sabem que Guillem Arnau, bisbe d’Urgell, en el seu testament datat el 1083, deixà a l’almoineria i l’hospital de la Seu d’Urgell el seu alou de Virós, que devia tenir per herència de la seva mare, Ermengarda. El 1126 hi ha documentada la donació de l’alou de Virós per part de Bernat Pere i Pere Isarn, en nom de l’església de Santa Maria de la Seu, a Ramon de Sant Pere, que n’havia de tenir cura.

Aquestes poques i esparses notícies, si exceptuem la referència del document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, no vinculen el topònim de Virós amb una parròquia o una vila, sinó tan sols amb un alou, i en cap cas es fa esment específic d’una advocació concreta, ni tan sols a una església.

En l’Spill... del vescomtat de Castellbò, redactat l’any 1517, Virós és una partida del terme d’Araós, on hi ha un gran bosc i conreus de blat, amb els cortals dels habitants d’Araós.


Sembla que Sant Lliser de Virós fou una capella de l’església d’Araós. Abandonada, l’any 1985-86 fou restaurada per l’Associació pel Patrimoni de la Vall Ferrera.  En aquesta restauració  es reconstruí la coberta, d’embigat de fusta, i el senzill campanaret d’espadanya d’un sol ull, que corona la seva façana oest.

L’estructura no pot ésser més senzilla: un simple espai rectangular, sense absis o capçalera diferenciada, amb dues finestres d’una sola esqueixada, al mur de llevant, paredada, i al mur sud, que semblen diferenciar al sector de llevant de l’espai interior de la sala, que per altra part, és totalment indeferenciada. La manca dels paviments originals impedeix de saber si existia, en origen, algun element espacial que reforcés la singularitat que sembla intuir-se per la posició de les finestres, i per dos nínxols rectangulars situats a la cara interna del mateix mur sud.

A la façana de ponent, descentrades amb relació al campanar, hi ha una finestra, també d’una sola esqueixada, i la porta, que constitueix sens dubte l’element més notable de l’edifici. És resolta internament amb una llinda de fusta, i externament amb un arc aplanat, de perfil marcadament ultrapassat, que la seva deformació impedeix de qualificar netament com a arc de ferradura.
L’aparell és de reble de peces de pedra llosenca, sense treballar, agafades amb fang, llevat de l’arc i els brancals de la porta, on les peces són travades amb morter de calç, que arriba a formar un arrebossat del parament del voltant de la porta.

L’estructura de l’edifici, per la seva senzillesa, fa molt difícil de precisar-ne una filiació i una datació, i totes les hipòtesis que s’hi han plantejat es fonamenten, essencialment, en la forma de la seva porta, l’arc de la qual ha donat peu a considerar-lo, implícitament pre-romànic i atribuir-li una datació molt reculada, anterior al segle X.

Sant Lliser, Lleïr de Virós és una ermita romànica catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 23 de novembre de 2019

SANTA COLOMA DE ESCÀS. RIALP. PALLARS SOBIRÀ

PASSEJANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Escàs és un poble (30 h. 2009/ 1004 msnm.) situat a la vall d’Àssua, en un coster de muntanya a l'esquerra del Riu de Caregue, a llevant del lloc on aquest riu es troba amb lo Rialbo per tal de formar el Riu de Sall.      

El primer esment del lloc d’Escàs és del 1124, en què Gelura, vídua de Bernat Caregue, donà al comte Bernat els béns que tenia al lloc d’Escàs, si bé el castell d’Escàs és documentat l’any 1069. Escàs apareix amb el nom Sescas en la confirmació de béns atorgada pel papa Alexandre III a favor del monestir de Gerri de la Sal l’any 1164.

Es coneixen notícies de l’església de Santa Coloma d’Escàs a partir de la fi del segle XVI, com a sufragània de l’església de Caregue, integrada a l’oficialat de Sort. En canvi, l’església de Caregue apareix citada en sengles relacions d’esglésies parroquials del deganat de Montenartró, l’any 1314, i del deganat de Cardós, l’any 1391. Aquestes referències fan pensar que al segle XIV, Santa Coloma devia ja ésser sufragània de Caregue, i per tant, devia pertànyer al deganat de Montenartró, primer, i després al de Cardós. Actualment és una annexa de la parròquia de Rialp.

L’actual església de Santa Coloma d’Escàs sembla ser va ser aixecada cap el 1800. Consta d'una nau rectangular acompanyada de capelles laterals. La façana principal té un portal senzill en arc de mig punt i amb el marc emblanquinat. A mitja alçada hi ha un òcul, o rosassa, que dona llum a l’interior i una destacada cornisa que es correspon amb una teulada de dos vessants. Els seus murs són de maçoneria vista amb peces de llosa i grans còdols en alguns punts disposats més o menys en filades.


El campanar de torre és de planta rectangular que en sobresortir de la teulada del temple presenta els caires aixamfranats. La cel·la queda oberta amb quatre finestres d’arc de mig punt; hi penja alguna campana. La torre-campanar es troba rematada per un xapitell de llicorella. Els seus murs són de llosa vista.

Guarda una pica beneitera adherida al parament al costat mateix de l'entrada que té uns orígens altmedievals; no presenta cap decoració.

Santa Coloma d’Escàs es una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

A causa de l'estretor dels carrers del nucli antic va ser molt difícil de fotografiar.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 21 de novembre de 2019

SANT SEBASTIÀ D’ESTARON . LA GUINGUETA D’ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Estaron és un poble (23 hab. 2009/1057,7 msnm.) situat en un coster del vessant occidental de la serra d’Aurati, a l’esquerra de la Noguera Pallaresa, davant la vall de Baiasca. Estaron és, de fet, fora de la Vall d'Àneu, tot i que per la seva adscripció municipal, hi pertany.


La primera menció que és coneix de la vila d’Estaron, és la deixa d’una vinya situada en aquest terme a favor del monestir de Sant Pere del Burgal, feta pel comte Borrell en el seu testament datat al final del segle X.

De l’església, dedicada a sant Sebastià màrtir, i integrada al deganat de Cardós com a sufragània de Santa Maria d’Aidí, no ens han pervingut notícies anteriors al segle XVI. Pels volts del 1526 era rector de totes dues esglésies Jaume Felip. Estaron apareix també com a sufragània d’Aidí en el llibre de visites del 1575 i en el del 1758, dins l’oficialat de Cardós, i així mateix l’any 1904. Com dependent d’Aidí depenia de la parroquial de Llavorsí. Actualment sense rector propi és regida des de la parròquia de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu.Sant Sebastià d’Estaron és un edifici d’una sola nau, coberta amb estructura d’embigat de fusta, i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d’un ampli tram presbiteral, cobert amb volta de canó, que forma a l’exterior un cos volumètric interposat entre el cos de la nau i el semicilindre absidal.

La porta, resolta en arc de mig punt emfasitzada per una arquivolta, s’obre en la façana sud, on també hi ha una finestra de doble esqueixada, oberta en el tram presbiteral. Al centre de l’absis hi ha una altra finestra, de doble esqueixada, i una tercera s’obre en el mur de ponent, on conserva restes de l’arrebossat i presenta una decoració formada per dos caps esculpits esquemàticament, encastats en el mur per sobre de la finestra.


Les façanes no tenen ornamentació, llevat de la façana absidal, on es desenvolupa una decoració formada pels clàssics motius llombards de les arcuacions sota el ràfec, agrupades en sèries de tres entre lesenes.

A l’angle sud-est de l’església hi ha el campanar d’espadanya, format per un mur perpendicular al mur de la nau, en una disposició molt semblant a la que retrobem en el porxo de l’església de Sant Feliu de la Força d’Àreu. Com en aquest edifici, a Estaron, el mur del campanar tanca l’accés a l’àmbit de la porta de l’església, i en la seva part baixa hi ha un pas, o porta, resolta en arc de mig punt. A la part alta, el campanar presenta dos ulls, en arc escanyat, i un tercer arc més petit en el tram de mur col·locat sobre la testera de l’església.


L’aparell és de carreu de pedra llosenca, allargassada, col·locat en filades uniformes i horitzontals, amb els elements singulars, especialment les arcuacions i lesenes, realitzades en pedra tosca. El mur del campanar presenta una construcció molt semblant a la de l’església, però clarament posterior i afegit a l’obra d’aquesta; i la capçada superior presenta un perfil graonat molt característic de la construcció pallaresa.

Les seves característiques arquitectòniques i ornamentals la situen perfectament entre les obres plenament adscrites a les formes llombardes en la seva plenitud a partir de la segona meitat del segle XI.

Sant Sebastià d'Estaron és una església romànica inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 19 de novembre de 2019

SANTA MARIA DE GINESTARRE. ESTERRI DE CARDÓS. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ  

Ginestarre és un poble ( 7 hab. 2009/1364 msnm.) situat en un coster a la dreta del Torrent d’Esteri  i a la esquerra del Barranc de la Font del Batlle, a la part baixa del Solà de Ginestarre.


Hi ha uns 25 metres de diferència d'altitud entre les cases més baixes i les més altes del poble. Està format bàsicament per tres carrers que conflueixen en el centre, on forma una mica de plaça. L'església de Santa Maria és a la part més baixa, a l'extrem sud-oest.

La població de Ginestarre apareix documentada per primer cop el 1069, en una permuta  en què els comtes Artau I i Llúcia de la Marca permutaven amb Hug Sala, fill de Todà, la vila de Lleret per la de Ginestarre, tret del terç de l’església que es reserva Hug Sala.Retrobem esmentat, més tard el lloc l’any 1146, quan els homes de Ginestarre es comprometen a pagar a l’església de Sant Martí de Cardós, en l’acta de la seva consagració, mig modi de cereal l’any.  L’església apareix relacionada en la visita del delegats de l’arquebisbe de Tarragona els anys 1314 i 1315. També en la vivita pastoral del 1758. Inicialment fou sufragània de Sant Julià d'Arròs, més tard passà a dependre de la parroquial d'Esterri de Cardós, més tard passà a ser administrada des de Llavorsí, i des dels darrers anys del segle XX ho és des de la parròquia de Rialb.


Santa Maria de Ginestarre es un temple d'una sola nau, amb l'habitual absis semicircular amb arcuacions cegues a llevant. En èpoques posteriors al romànic hi foren afegides dues capelles a banda i banda de la part de capçalera de la nau, formant un petit creuer, i una sagristia al costat meridional de l'absis. L'absis presenta una cobertura amb una volta de quart d'esfera, i la nau, amb coberta de fusta.


La porta s'obre a migdia, actualment sota un porxo més modern que la part principal de l'església. A l'angle nord-oest, a més, hi ha un petit campanar de torre. A l'interior, a l'extrem oposat al presbiteri hi ha un cor de fusta.

Després de l'arrencada de les pintures murals romàniques, l'església fou arrebossada de color blanc; en l'actualitat la humitat ha malmès notablement aquest arrebossat. El temple posseïa unes notables pintures murals, actualment conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un frontal d'altar, actualment al Metropolitan Museum of Art, de Nova York, dues piques de pedra romàniques (una de beneitera i una altra de baptismal) i una imatge de la Mare de Déu, que es troba en el Museu Diocesà d'Urgell.

Les pintures murals de Santa Maria de Ginestarre van ser arrencades en dues fases, el 1918 i el 1964. El conjunt de pintures murals de Ginestarre és força notable. Fa 3,63 x 2,97 x 1,73, i presenta una iconografia força usual en les esglésies romàniques decorades amb pintures murals. Al centre, el Crist en majestat envoltat del tetramorf, amb un registre dessota on es poden veure la Mare de Déu i set dels dotze apòstols, alguns d'ells amb inscripcions que permeten identificar-los: Felip, Joan, Pere, Pau, Bartomeu, Andreu i, potser, Jaume. Cortinatges pintats completen aquesta decoració mural.


El frontal d'altar és conservat al Metropolitan Museum of Art de Nova York, és un frontal d'altar molt similar al de Sant Pau i Sant Pere d'Esterri de Cardós. Bastant perjudicat pel pas del temps, és un frontal d'altar romànic tardà, de ben entrat el segle XIII. Presenta la Mare de Déu amb l'Infant en majestat, dins d'una màndorla subjectada per quatre àngels, presenta quatre grups de dues figures cadascun, dos a cada banda de la màndorla. Aquestes figures, no prou ben identificades, algunes d'elles, són imatges de sants o apòstols. Té unes dimensions de 106 x 146 cm., i és de fusta decorada amb estuc.

La Mare de Déu de Ginestarre és una talla romànica de fusta policromada conservada en el Museu Diocesà d'Urgell, a la Seu d'Urgell. Es troba en molt bon estat. La seva mida és d'1,07 metres d'alçada, cosa que fa que sigui de les marededéus més grosses que existeixen. La imatge de la Mare de Déu és coronada i coberta, cap, espatlles i part del braç dret, per un vel blau enribetat per un galó d'or. Sosté en la mà dreta, palmell amunt i puntes del dit també enlaire, una petita bola del món. El Nen és assegut a la falda de la Mare, damunt del genoll esquerre. És en actitud de beneir amb la dreta, i va vestit amb una túnica verdosa, damunt de la qual duu un mantell vermell.

Santa Maria de Ginestarre és una església romànica catalogada com a Bé Cultural d'interès Local.

Dades de Viquipèdia. Catalunya Romànica presenta una més extensa documentació sobre l’església de Santa Maria de Ginestarre. Com sempre lamentem que en les nostres ràpides visites rarament podem accedir a l’interior del temple.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M, Rosa Planell Grau

dissabte, 16 de novembre de 2019

MARE DE DÉU DEL ROSER, ( ABANS SANT JUST) AIDÍ. LLAVORSÍ. PALLARS SOBIRA.

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Aidí és un poble (16 h. 2011/ 993 msnm,) situat sobre la riba esquerra de la Noguera Pallaresa i en un coster sota el pic des Malls. És a la dreta del Barranc de Feners i a l'esquerra del de Restollo. Uns quants metres cap dalt hi ha la collada de la Bana i el pic de l'Orri.

Al nivell del riu i de la carretera, sota el poble, al peu del camí ral hi havia l’hostal d’Aidí. Ara desaparegut.


El poble centrat per l’església parroquial de del Roser (abans de Sant Just) està agrupat en un coster, però sense formar un nucli compacte ni marcar clarament uns carrers entre les cases. Forma ben bé quatre nivells de cases, enllaçades per la mateixa carretera que mena al poble i per uns passos i camins interiors que salven els lleugers desnivells de la costa.

L’església parroquial que originàriament era dedicada a Santa Maria, d'"Eydí", i que formava part del deganat de Cardós, tal com consta en el llibre de la dècima del 1391. Tanmateix no apareix relacionada entre les esglésies parroquials del deganat de Cardós visitades l'any 1314. Pels volts del 1526 aquesta església, juntament amb la seva sufragània de Sant Sebastià d'Estaron, compartien el mateix rector. En la visita de 1575 a les esglésies parroquials de l'oficialat de Cardós es fa constar que a l'església de Santa Maria d'Aidí es necessitava arranjar la porta i tancar el cementiri.


En la visita pastoral del 1758 l'església apareix ja dedicada a la Mare de Déu del Roser, l'advocació actual; en aquesta mateixa visita es fa constar que el temple està en molt mal estat, que té un campanar antiquat, es fa referència a un campanar d'espadanya, i que la sagristia és estreta, motiu pels quals cal suposar que l'edifici inspeccionar pel visitador era encara un edifici medieval, substituït per l'actual amb posterioritat a aquesta data.

L’actual església va ser aixecada cap el 1782. Consta d’una sola nau amb la capçalera recta a l’est i la façana principal a l’oest. Actualment sembla existir una sagristia a la part dreta i unes possibles capelles als dos costats de la nau segurament fruit d’una darrera i moderna reforma.

En aquesta façana sota el pinyó de la coberta, a dues aigües de llicorella, s’obre un portal adovellat  amb arc de mig punt i per damunt un ull de bou que il·lumina la nau a més d’una petita obertura a l’extrem superior. 


A l'esquerra, s'aixeca un cloquer de secció quadrada del que sobresurt només la cel·la amb els caires aixamfranats i finestres d'arcs de mig punt lleugerament ferrats, una a cada cara; hi penja alguna campana, Està rematat per una petita coberta piramidal de llicorella amb una destacada cornisa. Els seus murs són de maçoneria de llosa vista.

Els murs exteriors són de maçoneria de llosa vista i el seu estat és impecaable.

L’església de la Mare de Deu del Roser d’Aidí ( abans de Sant Just) està referenciada com Bé Cultural d'Interès Local

Text i recull dades Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 14 de novembre de 2019

SANT ANDREU DE RODÉS. RIALP. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Rodés és un poble (18 h. 2009/ 1091 msnm.) situat en un coster, davant la riba dreta de la Noguera Pallaresa.


És un nucli format per un grup de cases  i l'església parroquial de Sant Andreu, edificada en el sector occidental. Fins l’any 1969 pertanyia al terme municipal de Surp.

Rodés es troba dins de l'antic terme del castell de Rodés, on hi ha restes del monestir de Sant Vicenç d'Oveix, antiga abadia benedictina, situada a prop de la Noguera Pallaresa.

Sant Andreu de Rodés és una petita església de planta rectangular amb capçalera a l'orient i porta a la façana de ponent a la qual s'hi accedeix per un petit atri adossat.

Originalment tenia un campanar quadrat de pedra que feia al mateix temps funció de torre de guarda, i que fou substituït per un d'espadanya de dos arcs, de factura moderna construïda amb maons i amb superficies arrebossades.

L'aparell utilitzat en la resta de l'edifici és de pedra pissarrosa sense desbastar. La coberta és a dues aigües de llicorella.

L'església de Rodés depenia de la de Sant Romà de Tavèrnoles.


Sant Andreu de Rodés és una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 12 de novembre de 2019

SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA DE SURP. RIALP. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Surp és un poble de la vall d’Àssua (29 h.2009/1.040 msnm.) situat en un replà del vessant meridional del pic de Matanegra, que domina la vila de Rialb. És enlairat a la dreta de la Noguera Pallaresa i a l'esquerra del Torrent de Sant Antoni.

Surp està situat en un coster, amb les cases esglaonades i força agrupades. Entre elles formen tres carrers i una placeta, però amb un aspecte indubtablement d'antiga vila closa.


L’antic terme municipal comprenia els pobles de Caregue, Escàs i Rodés, l’antic monestir d'Oveix, el santuari de la Muntanya i l’església romànica de Sant Quirze de Surp. Fou municipi independent fins el 1969, en què s’annexà al de Rialb de Noguera.

L'església de Sant Iscle i Santa Victòria i el cementiri parroquial són a l'extrem meridional, al lloc més baix, del poble.


El primer esment del lloc de Surp és de l’any 1102, quan l’abat Ponç de Gerri cedia una vinya a Isarn de Caregue, en canvi de la meitat del fruit i del delme. Vers el 1112, en el testament de la comtessa Eslonça consta la deixa d’una vinya i un home in Suro a favor del monestir de Gerri. Possiblement aquestes donacions formaven part dels masos in Surb que el papa Alexandre III confirmà al monestir de Gerri l’any 1164.

L’església parroquial de Sant Iscle fou visitada pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona els anys 1314 i 1315, i era integrada al deganat de Montenartró, mentre que en la visita pastoral del 1575 pertanyia a l’oficialat de Sort. En la visita pastoral del 1758 s’hi fa constar que l’església era en bon estat, si bé “los suelos y pabimentos estan con notabilissima desigualdad”. Actualment depèn de la parròquia de Rialb.

L’església de Sant Quirze i Sant Victòria és un edifici d’una sola nau, coberta amb una estructura d’embigat de fusta, actualment oculta per un cel ras de llates de fusta, que adopta un perfil poligonal, i capçada a llevant per un absis semicircular, obert a la nau mitjançant un arc presbiteral.

L’estructura de la nau s’ha vist alterada per la construcció d’una capella afegida al mur nord, on s’han obert dos arcosolis, un dels quals conté la trona i l’escala d’accés. El mur sud també és força alterat per l’afegiment d’un cos de construcció, de la mateixa llargada, que conté la sagristia, una capella, i un espai originàriament destinat a baptisteri que s’obre a la nau a través de la porta original del temple, situada a la façana sud, prop de l’angle sud-oest, i resolta en un arc de mig punt. Les úniques finestres conservades se situen a l’absis; la central és de doble esqueixada, i la situada vers el sud, on la llinda exterior és retallada en arc, és d’una sola esqueixada.

La porta actual, sense caràcter especial, s’obre a la façana de ponent i respon als processos de reforma de l’edifici. Al costat d’aquesta porta, a la mateixa façana de ponent i seguint l’angle nord-oest, es dreça un campanar de torre, amb les façanes compostes per una alta socolada i dos nivells d’obertures, que es delimiten amb un fris d’arcuacions llombardes, tot ell molt alterat tret de la part de la façana de llevant, que es conserva sencera.


La part alta del campanar, on cal suposar que se situava un segon fris d’arcuacions, ha estat molt alterada per la construcció de la coberta actual, que rebaixa el nivell del ràfec i destrueix qualsevol vestigi del coronament original. Les obertures de cada cara eren formades per finestres geminades, totes molt alterades tret de la del primer pis de la façana de llevant, que es conserva sencera malgrat estar paredada. Cal assenyalar que les cantonades del campanar són reforçades per unes àmplies lesenes cantoneres, que no tenen cap relació amb la divisió horitzontal de la composició del campanar, sinó que arrenquen des del sòcol fins al coronament superior.


Les façanes de l’església són mancades d’ornamentació, i només l’absis presenta els tradicionals motius llombards de les arcuacions en sèries de dues, entre lesenes, que destaquen en el parament, perquè han estat realitzats amb peces de pedra tosca. La resta de paraments són fets amb un aparell de carreu ben tallat i ordenat en filades uniformes i regulars, conformant un conjunt que posa en evidència les formes evolucionades de l’arquitectura llombarda, ja de la plenitud de l’estil, a cavall del canvi del segle XI al XII.

Al seu interior es conserven dues piques beneiteres que semblem ser de l’època de la construcció de l’edifici. Les pintures murals del seu interior es conserven repartides entre el Museu Diocesà d'Urgell, el MNAC, i el Toledo Museum of Art a Ohio (EUA).

Durant cert període de temps aquestes pintures foren amagades rere un retaule barroc. Actualment unes reproduccions dels fragments que es conserven ocupa el seu lloc en l’interior de l’absis romànic.

La seva autoria i moment de creació és incert. Alguns estudis les relacionen amb el mestre del Judici Final que pintà parts de le esglésies de Santa Maria i Sant Climent de Taüll, al segle XII, tot i que probablement foren pintades per un grup d’artistes-pintors influenciats per l’obra d’aquest mestre.

Allò que no sembla pas dubtós és que les pintures de Surp s’ajusten molt bé a altres realitzacions de l’Alt Pallars (Sorpe, Ginestarre, etc.) i que caracteritzen una segona o tercera generació de pintors pirinencs, potser de procedència local però ja molt llunyans dels pintors importants de la primera meitat del segle. Amb alguna notable excepció (com el magnífic mestre de la nau de Sorpe), la majoria d’ells tenen característiques molt semblants: una certa manca de traça en el dibuix i en la composició (varietat cromàtica) sense assumir, però, la brillant combinació de colors de la generació anterior. Tots ells van actuar en la segona meitat del segle XII. En aquesta època cal col·locar les pintures de l’absis de Surp.

Sant Iscle i Santa Victòria de Surp és una església romànica catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia; M. Rosa Planell Grau