dijous, 31 de març de 2022

SANTA MARIA DE SEGUR. VECIANA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquesta església es trobava en l’antic terme del castell de Segur descobert recentment. Des de molt aviat exercí funcions parroquials, les quals ha mantingut fins a l’actualitat. Depengué de la canònica de Santa Maria de l’Estany per donació del bisbe de Vic. 

El castell de Segur es documenta a partir de l’any 1075, en què Ramon Guadall de Calders i la seva muller Arsenda donaren a la canònica de la Santa Creu de Barcelona unes terres que tenien al terme del castell de Segur, les quals eren de Borrell Bonfill. L’església es documenta a partir de l’any 1105, en el testament de Guillem Ramon de Calders, senyor del castell de Segur, el qual féu diverses deixes piadoses a l’església de Santa Maria de Segur. 

Les funcions parroquials de les esglésies es constaten en una llista de parròquies del bisbat de Vic datable entre els anys 1025 i 1050, on figura la parròquia de Segur. Aquestes funcions les mantingué fins a l’actualitat. 

La dependència de la canònica de Santa Maria de l’Estany li vingué per la donació que l’any 1157 féu el bisbe de Vic, Pere de Redorta, a la canònica de Santa Maria de l’Estany de l’església de Segur amb les seves sufragànies. 

Santa Maria de Segur és una església reedificada sobre unes restes de la del segle XII. De planta rectangular. Té una torre-campanar de planta quadrada. Destaca la porta d'entrada (barroc simple) amb un arc rebaixat de falses dovelles sostingut per columnes. A l'interior la volta és d'arc de mig punt, té un cor al peus sostingut per un arc rebaixat i les parets són enguixades. 

Al presbiteri hi ha un retaule realitzat amb guix que presenta una composició d'estil neogòtic. L'església queda plenament integrada dins el conjunt del nucli i nomes es distingeix de les cases del costat pel seu campanar. En l'arc de la porta d'entrada hi ha la data inscrita del 1868. 

Santa Maria de Segur és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia. M. Rosa Planell Grau

Fons. Catalunya Romànica I IPAC

dimarts, 29 de març de 2022

SANT PERE SALLAVINERA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquesta església es trobava dins el terme del castell de la Llavinera. Inicialment fou l’església parroquial del terme, i aquestes funcions les ha conservades fins a l’actualitat. Durant segles depengué del monestir de Sant Benet de Bages, a través del priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós. 

Les primeres notícies sobre l’església corresponen a una llista de parròquies del bisbat de Vic, que es pot datar entre l’any 1025 i el 1050, on figura la parròquia de la Llavinera (Lavinera). L’any 1117 sobre l’altar de Sant Joan de l’església de Sant Pere Sallavinera es jurà el testament d’una dona anomenada Ermessenda, la qual féu una deixa a la mateixa església. En un cert moment, aquesta església fou donada al monestir de Sant Benet de Bages, probablement per la família Cervera, que era descendent dels fundadors del monestir, i senyors del castell de la Llavinera. Semblaria que fou l’any 1093 que Hug Dalmau de Cervera i Ponç, fill seu, i la seva muller Sança donaren al monestir de Sant Benet de Bages l’església de Santa Maria de Castellfollit, i que aquesta tingué com a dot l’església de Sant Pere Sallavinera, de la mateixa manera que altres esglésies dels termes dels castells de la família Cervera que en formaven part. 

Aquesta dependència es comprova en la butlla del papa Celestí de l’any 1166, en la qual, entre altres esglésies que depenien del monestir, figura la de Sant Pere Sallavinera. El fet que la dependència fos establerta a través del priorat de Santa Maria de Castellfollit fa que en la documentació del monestir de Sant Benet de Bages no es trobi cap document referent al dret de patronatge que tenien el priors de Castellfollit. 

Entorn de l’església es formà una sagrera que documenta, primerament, l’existència de sagrers l’any 1072, quan el feudatari del castell, Ot Miró, parent dels Rocafort, donà a la seva muller Gerberga un alou que tenia a la Llavinera, a la vila Aster, juntament amb els sagrers que es trobaven a Sant Pere Sallavinera. La sagrera formada de cases es troba a partir del 1204, any en què Miró d’Aguilar deixà al monestir de Sant Benet de Bages les cases que tenia a la sagrera de Sallavinera, prop de les cases de Sant Pere, les quals afrontaven amb d’altres cases i un carrer. 

L’any 1207 l’abat Ramon de Sant Benet de Bages donà unes cases que Bernat, sagristà del monestir, havia comprat a Miró d’Aguilar dins la sagrera de Sant Pere Sallavinera. Dites cases limitaven amb d’altres cases i amb dos carrers i un celler. Aquesta sagrera desaparegué posteriorment, probablement a conseqüència de la Pesta Negra. 

L’església parroquial de Sant Pere, malgrat les reformes i els afegitons del campanar i altars laterals, és un edifici romànic, amb absis, nau i antiga porta d’ingrés, situada al costat de migdia. Consta des del 1089 i als seus voltants han aparegut velles tombes que indiquen l’antiguitat del lloc. Al segle XVIII el rector cognominat Dolç engrandí la rectoria, mentre que el rector Salat, pel 1870, arreglà l’església i féu el nou cementiri. 

Actualment l’església continua tenint culte com a parròquia de Sant Pere Sallavinera. Des del segle XIV, en depenien com a sufragáneas les de Sant Jaume de Puigdemàger i Sant Gil de Solanelles. També en depenen les de Sant Jordi de la Llavinera, Santa Margarida del Mas de la Cogullera i la de la Sagrada Família del Molí de Boixadors. 

Sant Pere de Sallavinera és un  edifici de planta rectangular i un sol absis a la capçalera, majoritàriament tapat per les construccions veïnes

La torre del campanar, construïda posteriorment i de planta quadrada, es troba al costat de migdia, així com la porta d'entrada a l'església. 

Sant Pere Sallavinera és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica

dijous, 24 de març de 2022

SANT JOAN DE VILAMAJOR. PUJALT. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquesta església es trobava situada dins de l’antic terme del castell de Vilamajor. No sobrepassà les funcions d’església sufragània de la parròquia de Santa Maria de Segur. Depengué de la canònica de Santa Maria de l’Estany per donació del bisbe de Vic. 

El lloc i l’església es documenten per primera vegada l’any 1157, quan el bisbe de Vic Pere de Redorta donà a la canònica de l’Estany l’església de Santa Maria de Segur amb les seves sufragànies, entre les quals figurava la de Vilamajor. Aquest domini s’amplià l’any 1176, quan Ponç de Fals i la seva muller Ramona i llurs fills Ponç i Pere, donaren al monestir de Santa Maria de l’Estany la seva tercera part de les esglésies de la parròquia de Santa Maria de Segur, entre les quals es trobava l’església de Vilamajor. 

L’antiga situació de sufragània de la parròquia de Santa Maria de Segur, que encara es mantenia en el segle XVII, va canviar i va passar a dependre de la sufragània de Santa Magdalena de l’Astor com a simple capella, que és la seva situació actual.

Sant Joan de Vilamajor és  un edifici, d’aspecte rústec i senzill, és format per una única nau que és ampliada amb un absis semicircular desplegat a llevant, connectat interiorment amb la nau mitjançant uns simples ressalts desdoblats un a cada costat. 

La coberta de la nau, que s’havia esfondrat parcialment, ha estat refeta seguint l’estructura de la primitiva, resolta amb una volta de mig punt. L’absis, per la seva banda, atès el seu pla semicircular, admet una volta d’un quart d’esfera. 

Entre les finestres que il·luminen la capella, l’única que és solidària amb l’obra romànica és la del centre de l’absis, la qual s’obre amb doble esqueixada i és rematada amb un arc de mig punt adovellat. 

S’accedeix a l’interior de la capella a través d’una porta oberta a la façana de ponent. Seguint uns esquemes força comuns dins la datació que li correspon, és constituïda per un arc de mig punt, format per àmplies dovelles, que és extradossat per una arquivolta que retorna en imposta a cada banda servint de punt d’arrencada de l’arc i de la mateixa arquivolta. Els muntants són delimitats exteriorment per unes estretes lloses del mateix gruix de l’arquivolta i de les impostes, la qual cosa li confereix un millor acabat i alhora harmonitzen tot el conjunt.

L’edifici és ampliat al cantó sud amb una capella afegida posteriorment, que fa de sagristia, i amb un cos de nínxols, ja que en aquest indret hi ha emplaçat el fossar del poble. Altrament l’edifici és reforçat amb uns contraforts atalussats situats als murs laterals, que devien ser-hi encastats en un moment en què la integritat de l’edifici devia perillar. 

EI campanar, format per una espadanya de dues obertures, corona el mur de ponent. 

L’únic element decoratiu que es constata és un fris d’arcuacions cegues, força rudimentàries, que, encaixonat en un lleuger desgruixament del mur, recorre la part superior de l’absis sota el ràfec de la teulada. 


L’aparell d’aquesta construcció s’ha fet a partir de carreus de mides irregulars, amb predomini de les formes allargassades, els quals, només escantonats, es disposen en filades horitzontals poc definides.

A desgrat de les reformes i els adobs de què ha estat objecte, a grans trets es mostra com una obra romànica força unitària, concebuda des del primer moment seguint els corrents estilístics que imperaven al món rural, els quals, malgrat la data de construcció, probablement dins el segle XII, cenyien obres rústegues i poc evolucionades, i incloïen, fins i tot, elements anteriors. 

Una de les dovelles que flanquegen la clau de l’arc d’entrada, concretament la de la dreta de l’espectador, presenta una figura en relleu força esquemàtica però prou definida. Representa un personatge dret que clava una llança dins la gola d’un animal monstruós, el qual segons la seva forma es pot identificar amb un drac.


Es tracta, sens dubte, de la imatge de sant Miquel matant el drac. La representació d’aquest tema és molt usual dins l’ampli repertori iconogràfic medieval, però sobretot a partir del període romànic. Sigui quina sigui la fórmula que es faci servir, el tema de l’enfrontament entre el sant i l’animal sol respondre al concepte de la lluita entre el bé i el mal, lligat al de redempció. Per això és més freqüent trobar aquest tema en contextos funeraris, relacionats amb la celebració del Judici Final, ja sigui aquest col·lectiu (ocupant normalment els timpans) o individual (representacions d’aquest motiu en sepulcres o arcosolis). 

Quant a la factura del relleu, val a dir que el tema ha estat resolt de manera gairebé esquemàtica i com si es tractés d’un recordatori, lluny de cap intent de naturalisme. La seva datació pot correspondre al segle XII, en consonància amb la construcció de la portada i de bona part de l’edifici. 

Aquest espai i l’església inclosa han sofert una gran reconstrucció i remodelació en l’any 2000. 

Sant Joan de Vilamajor és l'església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia; M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica

dimarts, 22 de març de 2022

SANT PERE DE MIRAMBELL. (NOVA) CALONGE DE SEGARRA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Sota el castell del poble i arran d'una reordenació de les funcions eclesiàstiques portades a terme l'any 1878. es va començar a construir la nova església parroquial de Sant Pere de Mirambell, i on es va celebrar culte per primera vegada, l'any 1890. 

Aquesta església venia substituir l'antiga església parroquial romànica de Sant Pere i Sant Sadurní, situada al cementiri del poble.

 
És una església aïllada, situada sota el castell i enmig d'una plaça que estructura el nucli urbà del petit poble de Mirambell. 

Sant Pere de Mirambell és un edifici d’una sola nau i planta rectangular.  La coberta interior és amb volta d'aresta, capelles laterals i capçalera plana. La teulada de l'edifici, resta coberta a un vessant, a la part anterior, i a doble vessant, la seva part posterior. Ambdós realitzades amb teula àrab. 

La façana té un portal d’entrada d'arc rebaixat adovellat amb pedra picada, un nínxol amb imatge de Sant Pere i un petit rosetó; conservà en algunes zones, l'arrebossat que cobria les pedres de la construcció. L’accés a  l’interior de l’església es realitza mitjançant dos graons. 

A un angle de la façana d'ingrés a l'edifici, sobresurt l'estructura d'un campanar de planta quadrada, format per un sol cos, i tres ulls d'arc de mig punt, amb coberta plana. 

A la clau d'arc d'aquesta, destaca un relleu que dibuixa una tiara papal. En un carreu pròxim a la porta d'ingrés ens apareix incís una data amb lletres romanes que corresponen a l'any 1887. Damunt d'aquesta porta d'ingrés se situa una fornícula que acull una escultura amb pedra de Sant Pere. 

Per sobre de la fornícula, se situa una cartel·la clavada a la pedra de la façana on es llegeix IGLESIA/PARROQUIAL/Sº PEDRO DE/MIRAMBELL. Finalment, se situa un òcul motllurat decorat amb vitralls.

La façana té una entrada d'arc rebaixat adovellat amb pedra picada, nínxol amb imatge de Sant Pere i un petit rosetó; conservà en algunes zones, l'arrebossat que cobria les pedres de la construcció. 

No deixeu mai sense visitar les restes del castell de Mirambell. 

Sant Pere de Mirambell és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Viquipèdia

dijous, 17 de març de 2022

SANT PERE DE MIRAMBELL. (VELLA). CALONGE DE SEGARRA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Mirambell. Inicialment tingué funcions parroquials. Depengué del monestir de Sant Pere de Casserres per donació dels senyors del castell, els vescomtes de Cardona.


El lloc de Mirambell es documenta a partir de l’any 1039, quan la vescomtessa Engúncia, en el seu testament, donà al monestir de Sant Pere de Casserres terres situades a Mirambell (Mirabello). Les funcions parroquials es troben confirmades en una llista de parròquies del bisbat de Vic, d’entre els anys 1025 i 1050, on consta la parròquia de Mirambel. L’advocació de l’església no es troba esmentada fins l’any 1102 en el testament de Bernat Bermond, el qual deixà a Sant Pere de Mirambell oli per lluminària de l’església.

El primitiu edifici es va reconstruir vers l’any 1143, moment en què consta la dedicació a sant Pere i sant Sadurní. L’any 1890 es va començar a celebrar culte a la nova església situada al poble sota el castell. Aleshores l’antic temple es troba sense culte en el cementiri de la població, mentre que el culte com a parròquia se celebra en el nou edifici.


Sant Pere de Mirambell és un edifici romànic que, a desgrat de les reformes introduïdes posteriorment, encara conserva la seva estructura bàsica intacta, bé que, per ocupar el cementiri, mostra els laterals de la nau amb dos cossos de nínxols adossats, obrats modernament, que li donen una amplada inusitada i un aspecte totalment desproporcionat i feixuc, accentuat encara per l’escapçament de l’espadanya que coronava el mur de ponent.

L’església és d’una sola nau, capçada vers llevant per un absis semicircular totalment llis. La nau és coberta amb una volta de canó de mig punt, mentre que l’absis, atesa la seva planta semicircular, admet una volta d’un quart d’esfera, ambdues fetes amb pedra. Uns simples ressalts, un per banda i enllaçats amb un arc de mig punt, s’interposen entre la nau i l’absis, i formen la degradació entre ambdós cossos. A tocar de la capçalera, els murs han estat descarregats amb l’obertura de dues capelles laterals, poc profundes, acabades amb arcs de mig punt adovellats, obertes probablement més tardanament.

Tant la porta, oberta a ponent, com les finestres que hi ha actualment, obeeixen a processos de remodelació posteriors, que no tenen res a veure amb l’obra romànica. Amb tot, reutilitzada com a carreu, a frec de l’actual finestró de l’absis hi ha una llinda de finestra, que és de fet un bloc monolític, retallat inferiorment en forma d’arc de mig punt, i que segurament havia emmarcat superiorment la finestra absidal.

L’aparell de l’obra romànica, tot i que mostra algunes reestructuracions en general, podem dir que ha estat fet amb blocs de pedra de mides mitjanes, de dimensions més grans a l’absis, que han estat disposats en filades horitzontals i distribuïts a trencajunt.

Deixant de banda les adobadures que s’hi van fer, encara prou patents, l’edifici respon a una refecció portada a terme a mitjan segle XII, seguint els estils arquitectònics que imperaven dins el món rural, evidenciats en la simplicitat estructural i en la manca d’elements decoratius a les façanes de la construcció.

Sant Pere i Sant Sadurní o Església vella de Sant Pere és una església,   integrada dins el conjunt del cementiri del poble, protegida com a Bé Cultural d'Interès Local, 

Text i recull dades:: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica

dimarts, 15 de març de 2022

SANTA MARIA DE VECIANA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Veciana. Inicialment tingué funcions parroquials, que encara conserva en l’actualitat.

El castell de Veciana apareix en la documentació l’any 1045, en el testament de Bernat Guifred de Balsareny, el qual el deixà a la canònica de Sant Pere de Vic. 

L’església es documenta l’any 1081 en un capbreu de béns pertanyents a l’església de Santa Maria de Veciana, segurament dels béns que formaven part de la dotació de l’església de Santa Maria, obtinguts durant el període que el comte Ramon Berenguer I estigué casat amb la comtessa Almodis (1052-71), ja que en la relació figuren els dits comtes com a donants dels delmes i les primícies de totes les dominicatures que els comtes tenien als termes de Veciana, Montfalcó, Rubiola, Milió i Benviure. 

Aquest tipus de documentació s’acostuma a fer quan es dota una església, que segurament devia ser aquest el cas, però com que potser en el seu moment no es va fer un document o es va perdre, amb aquest capbreu es pretenia esmentar els béns que havien correspost la dotació de l’església. 

Les funcions parroquials de l’església són esmentades en una llista de parròquies dél bisbat de Vic, entre els anys 1025 i 1050, en la qual figura la de Viciana. 

L’edifici, emmascarat per un seguit de remodelatges posteriors, és una construcció romànica composta d’una única nau, coronada, a llevant, per un absis semicircular que s’uneix mitjançant un ampli espai presbiteral, que fa la degradació entre els dos cossos de l’edifici. 

El parament intern de l’absis és descarregat per tres arcades de mig punt endinsades cap al mur que també són presents, una a cada costat, als murs laterals que delimiten el presbiteri, a manera de cor. Altrament, els murs del perímetre de la nau també han estat alleugerits mitjançant l’obertura d’arcades que fan la funció de capelles laterals. 

La coberta de la nau, feta amb nervacions gòtiques, respon a una refecció duta a terme al segle XVII en substitució de la primitiva, de volta de mig punt, que recolzava en una cornisa estesa als murs perimètrics, la qual s’ha tornat a fer visible en les obres de restauració. L’absis, d’altra banda, és cobert per una volta d’un quart d’esfera, que es tanca amb la superposició de filades concèntriques. 

Els paraments interns de la nau, es mantenien enlluïts i pintats, cosa que no succeïa a l’absis, que es mostrava amb la pedra totalment nua i desproveïda de qualsevol additament. 

A banda del mur de ponent, totalment refet, on es desclou un ull de bou, l’edifici rep llum a través de tres finestres distribuïdes en cadascun dels altres murs, però amb característiques diferents segons el cantó on s’obren. Així, al mur sud, n’hi ha una formada per tres arquets de mig punt concèntrics que segueixen la degradació marcada pels muntants. Al mur nord, en canvi, només es perfila un arc de mig punt adovellat, que es repeteix a la finestra absidal, però amb la incorporació d’una arquivolta que la completa definitivament. 

L’accés a l’interior de l’edifici es pot fer per un portal modern, obert al mur de ponent, i un altre, original, desclòs al mur sud, que és embellit amb elements esculpits.


Els paraments externs són totalment llisos, llevat d’una cornisa encastada a la part superior de l’absis i d’una altra que delimita els murs laterals just on comença un desgruix que afecta les parts altes fins al ràfec de la teulada, que inclou encara un sobrealçat modern realitzat quan es refeia la coberta.

El campanar, constituït per una espadanya de dues obertures, enlaira notablement el mur de ponent, totalment refet, on es desclou un segon portal protegit per una porxada. 

L’edifici ha estat aparellat amb carreuons de mides mitjanes (alguns força voluminosos) destrament tallats i polits i disposats en perfectes filades horitzontals. 

Pels recursos tècnics utilitzats, aquest edifici respon a una obra romànica bastida segurament cap al final del segle XII, però modificat posteriorment per un seguit de remodelatges que han alterat parcialment la primitiva estructura i afectat diverses parts de l’edifici.

Aquesta església,  l’any 1988, era restaurada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció de l’arquitecte Enric Solsona. 

A l’interior es conserva una pica beneitera de factura posterior al període romànic.

La portada oberta a la façana sud de l’església conserva l’estructura romànica, exceptuant les dues columnes i els capitells on recolza l’arquivolta, que són de construcció moderna. És formada per tres arcuacions esglaonades de mig punt, amb decoració esculpida a l’arcuació central, tant a l’arc pròpiament com a les impostes, d’estructura poligonal, sobre les quals se sosté. Tot ha estat treballat en pedra calcària.

El relleu que configura l’ornamentació és molt pla i poc elaborat, i reflecteix en conjunt un primitivisme que no correspon a la seva datació. 

La decoració de l’arc és de tipus geomètric i apareix dividida en dues parts. La de la banda de ponent presenta un trenat simple de cercles de triple línia. Els sis cercles que conformen el trenat són irregulars i alguns emmarquen un motiu central. El primer, el tercer i el sisè inscriuen una creu patent o potençada, de braços iguals i eixamplats; les dues primeres són petites i la tercera és més gran. El segon cercle emmarca un rostre, ovalat i de trets esquemàtics, semblant als representats en algunes esglésies rurals de la Vall d’Aran o de la comarca de l’Urgell: més o menys contemporanis són els que trobem a Vinyoles, Arsèguel, Olius o Bellver de Sió. També es poden trobar en llocs no tan apartats, com en una imposta interior de Sant Pere de les Puelles o a Sant Hilari d’Abrera.

La banda est de l’arquivolta és decorada per una cinta plana i llisa que evoluciona fent diverses esses entrellaçades, més simètriques i regulars que el trenat de l’altra banda.


Les impostes sobre les quals descansa l’arquivolta tenen una estructura inusual, de forma cúbica i poligonal i esbiaixades en la part superior. Totes dues presenten també una decoració de tipus geomètric, emmarcada a cada cara per un filet en relleu. 

La imposta de la banda oest presenta a la cara frontal un escacat en alt relleu, que es combina a l’intradós amb dues tiges acabades amb una fulla trilobada (flor de lis ?) en sentit horitzontal i sota unes arcuacions molt simples. La imposta oriental té, en el frontis, una banda d’entre llaços ovals i, a l’intradós, diverses fileres de línies incises disposades en paral·lel que formen ziga-zagues. 

Tots els temes decoratius representats en aquesta portada són usuals en esglésies romàniques rurals, que formen part d’un repertori popular que manté temes i tècniques antigues. Així, malgrat que sembla força antic, creiem que la factura del conjunt correspon a la darreria del segle XII. 

Actualment està en fase de restauració que posa en valor els elements romànics (s'ha eliminat el sobrealçat de l'absis) i s'han substituït carreus i s'ha fet la teulada de nou. 

En la nostra visita observaven un treball en l’espai on havia estat un cementiri. Mosrava l’espai dels  enterraments i algun taüt de pedra.

Procedent de Santa Maria de Veciana, el Museu Episcopal de Vic (MEV) conserva catalogada una marededéu de 88 cm d’alçada. La marededéu va coronada i seu en un tron de columnes desiguals, llises i amb poms gairebé esfèrics. Els peus descansen sobre un ampli sòcol rectangular i amb la mà esquerra, damunt del genoll, sosté l’esfera. La mà dreta subjecta el Nen Jesús a l’alçada de la cama. Curiosament, el Nen seu a la dreta i sosté el llibre de les escriptures en horitzontal. 

Santa Maria de Veciana és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons.: Catalunya Romànica

dijous, 10 de març de 2022

SANTA MARIA DEL CAMÍ (NOVA) ARGENÇOLA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Santa Maria del Camí és un poble situat a l'extrem sud del municipi de Veciana i al nord del municipi d'Argençola. El poble està situat en la confluència de la coma de Santa Maria i el riu Anoia, dins de l'antiga quadra de Santa Maria del Camí. 

 

El poble està repartit entre els municipis d'Argençola i Veciana. Està separat del nucli principal de Veciana per una franja que pertany al terme de Copons.  Al segle XIX formà municipi amb el lloc de Castellnou del Camí. 

L’antiga església romànica va disposar de culte fins 1919, moment en què a causa de l’augmnet de la població, ho va requerir. Entre 1918 i 1919  es va construir la nova església situada a pocs metres de l’antiga capella romànica. El nou edifici de regust neoclàssic, ja és terme municipal d’Argençola. 

La nova església de Santa Maria del Camí, és un edifici d’una sola nau de planta rectangular, amb un absis semicircular a la capçalera i dues absidioles, a manera de creuer. És coberta per una volta de canó. D'estil neoromànic té la particularitat d'estar orientada a l'inrevés (capçalera a ponent). 

En el seu interior hi ha unes pintures murals molt aconseguides. Però la manca d’informació ens impedeix fruir de més dades. 

L'església nova de Santa Maria del Camí és una obra historicista inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades; Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 8 de març de 2022

SANTA MARIA DEL CAMÍ. VECIANA. ANOIA

 PAS A PAS PER L’ANOIA 

Aquest petit priorat sorgí a partir d’una capella de camí que es trobava a l’antic terme del castell d’Albarells. 

Aquesta església abans de l’any 1228 era una capella que feia les funcions d’hospital als viatgers que passaven pel camí ral de Barcelona a Lleida. L’any 1259 es féu donació a Santa Cecília de totes les terres i possessions, exceptuant la jurisdicció ordinària. El fet que a partir de l’esmentat any 1228 l’església de Santa Maria del Camí es concedís al monestir de Santa Cecília de Montserrat motivà el monestir a la construcció d’un petit priorat. 

Es coneixen algunes col·lacions del priorat que es feien a monjos del monestir de Santa Cecília, com la de l’any 1322 i la del 1333 que es féu a fra Pere de Concha, monjo del dit monestir. El 1383 se’n féu una altra de semblant. Quan el monestir de Santa Cecília s’incorporà al de Santa Maria de Montserrat, el priorat de Santa Maria seguí el mateix camí, però en aquest moment ja no posseïa cap tipus de comunitat, i el culte fou encomanat al rector de l’església de Sant Martí d’Albarells, sufragània de Santa Maria. En la disposició parroquial del 1868 féu que s’elegís aquest antic priorat com a centre d’una nova parròquia, que s’incorporà a l’antiga parròquia de Sant Martí d’Albarells i la sufragània de Sant Jaume de Castellnou.

L’antiga església prioral deixà de tenir culte l’any 1919 i es construí una nova parròquia, ja que l’augment de feligresos ho requerí. No obstant això, per l’interès que té l’edifici antic, fa uns anys que se’l va restaurar. 

L’església, adossada a un mas, amb el qual es comunicava per una porta situada a ponent, ara tapiada, és un edifici d’estructura simple, compost d’una sola nau acabada, a llevant, amb un absis semicircular que s’obre a la nau mitjançant un arc de mig punt originat a partir d’uns ressalts que fan la degradació entre els dos cossos bàsics de l’edifici.

La nau és coberta amb una volta de mig punt i l’absis amb una volta d’un quart d’esfera, que arrenca d’una cornisa que s’estén fins als ressalts pre-absidals, sense incloure la nau que, com l’absis, és enlluïda per un arrebossat modern. 

Els murs laterals de la nau han estat descarregats per dues arcades afrontades, disposades a manera de capelles, que apunten lleugerament un creuer que només afecta la col·locació i composició internes de l’edifici. 

Llevat d’un ull de bou modern, desclòs a la capella de migdia, l’única finestra que dóna llum al recinte és la que hi ha al centre de l’absis. D’estructura circular, formada per dovelles radials, solcades per tres filets concèntrics, és tota emmarcada per un ressalt decorat per una sanefa en relleu, que consisteix en la repetició seriada de puntes de diamant o estrelles. Aquest tipus de decoració és molt freqüent en el període romànic i en moltes esglésies de la comarca. 

La porta, que en aquest cas és situada al mur nord, és formada per una sèrie d’arcs de mig punt adovellats i en degradació, amb un escut heràldic —el de Santa Cecília de Montserrat— superposat al centre. Tant l’absis com el mur nord, que ha estat engruixit, són ornats a la part superior amb mènsules, absents al mur sud, i refet parcialment, amb la inclusió d’una arcada. 

El mur de ponent, juxtaposat al mas del costat, el corona un campanaret d’espadanya modern. L’aparell de l’absis és fet amb carreus força voluminosos, ben carejats i polits, col·locats en perfectes filades horitzontals, que contrasten amb l’aparell del mur sud, molt retocat, i el del mur nord, engruixit, tot i que aquest darrer també ha estat ben obrat en filades horitzontals, però formades per carreuons més petits i no tan ben polits com els de l’absis. 

En conjunt, deixant de banda els remodelatges patents en l’aparell, aquest edifici s’adapta a les obres romàniques del segle XII, tal com es desprèn dels recursos tècnics i constructius, malgrat la seva simplicitat conceptual. 

Santa Maria del Camí (segle XII) és una església protegida com a Bé Cultural d’Interès Local 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Dades. Catalunya Romànica

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 3 de març de 2022

SANT PERE DE PREIXENS. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

El poble es va desenvolupar a l'entorn d'un castell islàmic. El lloc va ser conquerit per Ermengol IV el 1070). Els primers repobladors i senyors sembla que eren vinculats a la casa d'Anglesola; un d'aquells donà origen a la família de cognom Perexens o Prexens. El 1381 el lloc era de Joan de Montcada i pertanyia a la Vegueria d'Agramunt. El 1831 la senyoria pertanyia als Biure. 

L’església parroquial de Preixens apareix esmentada documentalment l’any 1172, amb motiu de la publicació sacramental del testament de Bertran de Preixens. Segons que consta en la citada escriptura, el testament va ser jurat a l’altar de sant Pere de l’església de Preixens, en presència d’Arnau de Preixens, germà del testador i bisbe d’Urgell, Ramon, rector de l’església de Preixens, Bernat, rector de l’església del Pradell, i d’altres. Bertran de Preixens, entre altres disposicions, havia ordenat que el seu cos fos sepultat a dita església, a la qual també havia fet una deixa consistent en un molí dels que ell tenia en propietat al castell de Preixens. 

Aquesta parròquia pertanyia a la canònica de Sant Pere d’Àger. Cal fer menció, tanmateix, que en una relació d’esglésies —propietat de l’abadia— de l’any 1373, de Preixens tan sols se’n relaciona una església dedicada a sant Miquel i no a sant Pere; per a explicar aquest fet hi ha diverses possibilitats: que la parròquia de Preixens hagués tingut una doble advocació, que es tracti de dues esglésies diferents —tot i que no hi ha constància de l’existència al terme de Preixens de cap església dedicada al sant arcàngel—, o que l’escrivà que confegí la llista hagués escrit per error sant Miquel en comptes de sant Pere. 

La dependència d’aquesta església de l’arxiprestat d’Àger es manifesta en una relació de parròquies que integraven l’esmentat arxiprestat, editada l’any 1648 en un llibre de sinodals, en la qual figura la parròquia de Preixens, com també consta en un llibre de visites datat els anys 1757-58 i en un altre de 1783-84. Aquesta dependència perdurà fins al segle XIX. 

L'església de Sant Pere és a la part alta del nucli de Preixens, al sud del turó dominat pel castell de Preixens. L’actual església correspon a un edifici d’estil neoclàssic bastit en època moderna. La construcció, de petites dimensions, és d’una sola nau, amb un campanar de torre de base quadrada, i teulada a doble vessant amb el carener. 

L'aparell és de carreus regulars en tot el seu conjunt, i molt restaurat en la part posterior de l'edifici. La façana presenta una progressiva disminució de la mida del carreu, el qual, a l'alçada de l'obertura sobreposada a la porta, varia en la seva qualitat. 

La porta està emmarcada per un arc de mig punt de nou grans dovelles de la mateixa mida resseguides a l'exterior per un guardapols motllurat que inclou un escut (actualment llis) sobre la dovella clau. A sobre d'aquest escut, s'obre una espitllera de petites dimensions acabada en arc rodó. 

Aquest marc, desproporcionat respecte a les dimensions de l'obertura, marca l'eix de simetria, juntament amb la finestra d'arc de mig punt. La coberta a dues vessants de la nau de l'església no és visible a la façana per la inclusió en un costat d'un campanar de planta quadrada, que en trenca la simetria. 

El campanar quadrat i amb quatre obertures també acabades en arcs de mig punt, està rematat per un teulat a quatre vessants (piramidal) sobre un ràfec de tres nivells de rajola i teula. 

Després del primer terç en sentit longitudinal des de la façana principal, l'edifici s'eixampla a banda i banda, probablement per encabir a l'interior un creuer amb volta per aresta, aixecat sobre pilastres i decorat segons el cànon neoclàssic.

Sant Pere de Preixens és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica i Viquipèdia

dimarts, 1 de març de 2022

SANT LLORENÇ DE MAFET. AGRAMUNT. URGELL

 AVANCEM PER L’URGELL 

Malauradament no es coneix res de la primitiva església parroquial del poble de Mafet. L’actual és un edifici construït al segle XVII. Tot i això, la primera notícia històrica del castell de Mafet és de l’any 1190, la qual cosa indicaria que l’església d’aquest indret podria tenir orígens romànics. 

Sant Llorenç de Mafet és una església d’estil barroc.  La seva construcció és a base de carreus de pedra regulars amb portalada d'arc de mig punt adovellat, sobre la qual hi ha una inscripció datada el 1617. L’únic detall decoratiu figuratiu d'aquesta sòbria entrada és el tondo amb una mà inscrita fent referència al poble de Mafet. 

Al centre superior de la façana s'aixeca un campanar d'espadanya inutilitzat perquè no hi ha la presència de les campanes. Al centre de la façana s'obre una petita rosassa d'estil gòtic flamíger. En canvi, a la banda esquerra hi ha un segon campanar adossat de planta quadrada i obertures en arc de mig punt. 

Interiorment l'església es distribueix amb una nau única coberta amb volta de canó reforçada amb arcs torals. Té un cantador i un absis poligonal. Lateralment es distribueix en dues capelles per banda. Cada capella té una estructura diferent.

 Conserva una pica baptismal molt robusta amb un basament quadrat equilàter. A sobre hi ha un fust cilíndric emmarcat per dues àmplies anelles a banda i banda, La pica, de gran gruix, és molt oberta i ampla. És llisa excepte la part davantera central superior, on hi ha un baix relleu amb un escut on es representa un palmell d'una mà, fent referència a la vila de Mafet. La pica finalitza amb un fris on hi ha gravada la data d'execució de la pica: 1620. 

Sant Llorenç de Mafet és una església  protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons. Catalunya Romànica i Viquipèdia