dimarts, 28 de febrer de 2023

SANTA MARIA DE COSCÓ. OLIOLA. NOGUERA

 POC A POC PER LA NOGUERA 

Coscó és un poble situat al vessant meridional de la serra de Montclar, a la vall del Sió. 

L’església i el terme de Coscó, apareixen força documentats des de mitjan segle XI, perquè el seu terme i l’església havien anat a parar a la canònica de Santa Maria de la Seu d’Urgell. El primer esment del lloc o kastrum de Choscolio és de l’any 1054, quan hi hagué una discussió de termes o límits amb el castell de Cabanabona. Aleshores consten sis persones que es diuen hereves del terme de Coscó. 

L’any 1112 consta, en un document o pacte fet entre un prepòsit de la Seu d’Urgell i uns particulars, un Ramon Bonfill, miles de Choscol; poc després, el 1116, els canonges de la Seu d’Urgell pactaven amb Ramon Ponç i els seus germans el repartiment dels delmes i fruits del lloc, i es resolgué que quedarien per a la canònica d’Urgell la meitat del delme i una tercera part dels fruits. Posteriorment, el 1141, el bisbe Pere Berenguer d’Urgell, poc abans de morir, llegà a l’església de Santa Maria d’Urgell un conjunt de temples i castells, entre els quals es trobava l’església de Coscol.

Notícies posteriors confirmen la continuïtat de l’existència de l’església parroquial de Coscó; així, els anys 1279 i 1280 apareix esmentada en la relació de la dècima recaptada en aquells anys a la diòcesi d’Urgell, i pel mateix motiu figura mencionada en la relació del 1391. 

L’església de Santa Maria de Coscó és un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular, reforçada per tres arcs torals i capçada a llevant per un absis semicircular, obert a la nau mitjançant un arc presbiteral; actualment aquest arc és tancat per un envà, que correspon al procés de remodelació que tingué l’església, al qual pertany també la decoració interior que encara conserva, recentment rehabilitada, i l’obertura de capelles en els murs nord i sud; així mateix, s’afegí un cor a ponent i una sagristia a l’angle sud-est. 

Possiblement, s’ha de relacionar aquesta reforma amb el canvi de la porta original, substituïda per l’actual portal dovellat en el qual es llegeix la data de 1588. Encara, posteriorment, es va construir el campanar de torre, sobre l’angle sud-oest de la nau, on es veu la data de 1853. 

Al centre de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada, i en la façana sud n’hi ha unes altres dues del mateix tipus, totes paredades, que corresponen a l’obra original. 

L’aparell de les parts originals és de carreu petit ben tallat i polit, disposat molt regularment en filades uniformes, i en la part baixa de l’absis, fins a nivell de l’ampit de la finestra, s’aprecia un canvi d’aparell amb el parament format per carreu sense polir, disposat en filades regulars amb juntes molt grasses; aquest fet palesa una formulació constructiva menys acurada, que no hem d’interpretar com una diferència cronològica, sinó com un canvi tecnològic en el procés constructiu, que hem de situar dins les formes pròpies del segle XII. 

Santa Maria de Coscó és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Catalunya Romànica

dijous, 23 de febrer de 2023

SANTA MARGARIDA D’EMPÚRIES. L’ESCALA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

L’església de Santa Margarida, avui en ruïnes, formava part del conjunt de capelles de la rodalia d’Empúries, situada en un punt amagat del mar, a l’indret anomenat Santa Margarida o Pla de Santa Margarida, al qual donà nom. 

La “capella sancte Margarite” apareix documentada l’any 1279 a les Rationes decimarum; curiosament no surt esmentada a les mateixes llistes d’un any més tard.                  

A l’acta de fundació del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera de l’any 1328 aquesta església és esmentada sota les advocacions de santa Margarida i sant Just, única notícia que tenim d’aquest doble culte. El convent del Puig de Vilanera es trobava a poc més de 500 m més a ponent, al cim d’un turó, on se’n veuen algunes ruïnes. 

En altres documents relatius a aquesta casa monàstica, s’hi troben referències a Santa Margarida i al benefici que hi era instituït. Així, l’any 1358 quan un pagès de remença, home propi del monestir de Vilanera, promet de prestar les servituds corresponents, el document és signat pel notari públic. En termes pràcticament idèntics, hi ha un nou esment del benefici en la signatura notarial d’un document de l’any 1367. 

Als nomenclàtors sinodals de la diòcesi, que daten de cap al final del segle XIV, hi ha l’al·lusió a la “Capella sancte Marguerita, in parrochia Inpuriis”, entre les esglésies no parroquials amb benefici propi i sacerdot adscrit. 

L’església mantingué el culte almenys fins al començament del segle XVII. Segons Francesc Monsalvatje, en una visita pastoral de l’any 1601 és consignat que posseïa encara un benefici. Segurament de la mateixa procedència són les notícies aportades per Ramon Font al final del segle XIX, que escrivia que l’any 1601, al terme parroquial de Sant Martí d’Empúries hi havia “tres capillas públicas, la de Santa Margarita, la de Ntra. Sra. de Gracia y la de San Eusebio: ésta tenía fundados dos beneficios y uno cada una de las otras dos”. 


Al darrer quart del segle XVIII la capella de Santa Margarida —igual que la seva veïna, que apareix dedicada a santa Magdalena— ja no tenia cuite, ja que figura com a “derruida” en un mapa d’aquests paratges que hom data de l’època esmentada. 

L’escalenc Josep Maranjas, a la seva monografia sobre Empúries publicada l’any 1803, escrivia sobre la tradició apòcrifa, segons la qual les esglésies emporitanes de Sant Eusebi, Santa Margarida i Sant Vicenç havien estat fundades per sant Narcís i sant Feliu diaca. 

Cap al 1875 fou trobat a Santa Margarida o al seu entorn un fragment de sarcòfag de marbre paleocristià, d’escola septimanoaquitana, potser narbonesa, considerat del segle VI. És un front de caixa de sarcòfag, decorat amb “estrigilat” i al centre el crismó entre l’alfa i l’omega dins una triple corona de llorer. Josep Pella i Forgas n’havia publicat un dibuix a la seva Historia del Ampurdàn de l’any 1883, però la Peça romania perduda, fins que al començament dels anys setanta l’arqueòleg Miquel Oliva la retrobà a Santa Coloma de Farners. Per la notícia de Pella i Forgas sembla desprendre’s que fou trobat a la immediatesa de Santa Margarida, i això és el més probable. De tota manera, tenint en compte la poca precisió d’aquest text i del plànol de troballes emporitanes que l’acompanyen, potser no es pot descartar del tot que el tros de sarcòfag pugui també procedir del recinte proper de Santa Magdalena, restes que hom ha anomenat també Santa Margarida en algunes obres.

L’església de Santa Margarida, actualment molt enrunada, és un edifici d’una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis de ferradura, de planta en semicercle marcadament passat de radi. 

L’observació dels diferents sectors de la construcció sembla indicar que l’absis és una pervivència d’un temple preromànic, mentre que els murs de la nau corresponen a una reforma molt tardana, almenys en bona part. 

Tanmateix els treballs parcials d’excavació que s’hi realitzaren al començament de la dècada de 1960, demostren que concretament la nau es dreça al mateix punt que un edifici primitiu, que probablement tingué la funció de baptisteri. 

El mur de l’absis es conserva, bé que en alçada irregular. Era cobert amb una volta de quart d’esfera ultrapassada, com correspon a la planta, de la qual han restat fragments a ambdós costats, al punt de comunicació amb la nau. Se’n conserva només l’arrencada al costat de tramuntana i un fragment força més gran a migdia. Aquesta volta era feta amb pedres escairades, tallades en pedra tova o calcària de travertí. Hi podem veure restes de l’encofratge de llates de fusta a les arrencades i empremtes d’encanyissat més amunt. 


Aquest santuari comunicava amb la nau per mitjà d’un arc triomfal, ben destacat, del qual resten vestigis molt minsos, just per comprovar que es dreçava sobre uns pilars adossats i era ultrapassat, i segurament s’iniciava en unes marcades banquetes. 

Després dels treballs d’excavació esmentats, hom apuntalà la part més important de la resta de volta absidal “a migdia” amb un pilar d’obra. Anys més tard fou sobrepujat el mur perimetral de l’absis, al sector més enrunat, a llevant i al sud-est, refent un tros important de parament. Aquesta discreta intervenció, feta pels serveis del Museu d’Empúries, ha contribuït a preservar i consolidar les ruïnes i a deturar-ne el procés d’enrunament. 

Tanmateix, abans de la darrera intervenció, era molt més fàcil observar, al fons del mur de l’absis, la part inferior d’una finestra d’un sol biaix. A l’interior de l’absis i al costat de migdia, hi ha una gran fornícula d’arc de mig punt, fet amb petites dovelles de pedra tova, el qual ha estat, en gran part, reconstruït. 

L’absis presenta un tipus d’aparell a base de petits blocs de pedra calcària, trencats bastament, però en general de mides força homogènies, amb tendència a la forma quadrangular, que es disposaren en sedimentació horitzontal sense una clara ordenació en filades uniformes. El ferm morter que els lliga resta visible a les juntures. Al sector meridional resta un curt tram de cornisa, de secció bisellada, feta amb pedra tova. 

La nau ha conservat els murs perimetrals fins a alçades considerables. La seva estructura probablement respon a un origen molt vell. No sembla que hagi tingut coberta de volta. A la seva meitat hi ha restes dels pilars d’un arc diafragmàtic. Això no obstant, el seu aparell és d’un tipus molt menys antic que el de l’absis: el formen pedres de totes mides, sense treballar i amb molt morter, i una gran quantitat de rebles de terrissa “en part d’època romana” o de llosetes. Al centre del frontis hi ha l’espai de la porta, també tardana. Cal recordar que l’església tingué culte, almenys, fins al segle XVII. Els murs de la nau són, almenys una part majoritària, d’època postmedieval. Malgrat tot, en alguns punts del basament hi ha rastres d’un parament semblant al de l’absis.

Al centre de l’espai de la nau foren exhumades les restes d’una petita piscina, segurament baptismal; a l’exterior quadrangular, i a l’interior, de forma hexagonal i recoberta amb peces de marbre. Hom afirma que havia estat reformada dues vegades, en una de les quals hom construí un canaló de desguàs. Aquest canaló és un element estrany en una piscina baptismal i fa dubtar de si aquesta era la funció del receptacle; de tota manera hauria estat fet quan ja aquesta funció era obsoleta. Hom ha assenyalat que si, com sembla el més probable, es tracta del vestigi d’un baptisteri, aquest seria d’una tipologia que té els seus orígens al segle VI i que s’estengué poc més tard en terres nord-itàliques i provençals, sobretot.

Un altre element que cal destacar és el basament d’un gros mur transversal vers l’extrem de llevant de la nau, divisori del sector presbiteral respecte a la resta del temple. Aparegueren també els dos graons d’accés al santuari, fets amb grans blocs escairats, de pedra sorrenca. 

A l’extrem oriental de la nau, entre el mur transversal i els graons esmentats, hi ha vestigis de paviment en opus signinum.

L’espai presbiteral no ha estat excavat; hi ha restes d’un enrajolat, a un nivell molt enlairat, que cal considerar d’època relativament moderna, i s’hi aprecia el basament d’un tenant d’altar. 

La piscina baptismal descoberta a l’excavació sembla indicar que el temple té els precedents en un petit edifici baptismal que podria datar dels segles VI o VII, probablement. El fet que no hagin continuat els treballs arqueològics a la part no explorada de l’interior de l’església i també als encontorns, a l’exterior, motiva que aquesta apreciació s’hagi de deixar com a molt possible, però no plenament provada. 

L’absis de ferradura és l’element més antic de l’actual església ruïnosa, que, per les seves característiques formals, ha d’ésser considerada una construcció pre-romànica, molt probablement del segle X. No és arriscat de suposar-li una datació reculada en aquesta centúria, dins el grup de temples de l’Empordà i el Rosselló, en els quals les capçaleres ultrasemicirculars en substitució dels santuaris carrats. 

Els murs actuals de la nau pertanyen a alguna reconstrucció important de l’església d’època post-medieval, seguint segurament, en molts aspectes, l’estructura anterior. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Catalunya Romànica

dimarts, 21 de febrer de 2023

SANTA REPARADA DE CINCLAUS. L’ESCALA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

Santa Reparada és l’església del llogaret de Cinclaus, situat en una eminència rocosa, gairebé imperceptible, al bell mig de la plana al·luvial. Al petit nucli, format per un conjunt de cinc masies i l’església, hi ha elements del recinte fortificat o castell de Cinclaus. 

El lloc de “Centumclaves” és esmentat l’any 959 entre els nombrosos indrets on tenia propietats Riculf, les quals li foren confirmades pel comte Gausfred. Amb la mateixa grafia (“Centum claves”) apareix molt temps després, entre els llocs del comtat d’Empúries on acreditava tenir albergs el comte de Rosselló, en una relació que es pot datar al segle XII, entre els anys 1115 i 1164. 

La forma actual del topònim s’enregistra com a mínim des del començament del segle XV, en ésser esmentats els pobles del comtat d’Empúries que foren incorporats a la corona pel rei Martí l’Humà (“Sinch claus”). 

L'origen de l'església és preromànic (segles VII al IX), possiblement paleocristià, ja que se suposa que en aquest hi havia un altar en època del bisbat d'Empúries. 

La capella, com tot el poble, es dreça sobre vestigis d’època romana. Havia romàs abandonada i ruïnosa al segle XIX, i passà a mans de particulars que finalment la repararen i li retornaren el culte. Ho explica molt bé Caterina Albert (Víctor Català), que en fou propietària, en un seu treball sobre Empúries.

Santa Reparada de Cinclaus és una esglesiola molt petita, d’una sola nau amb absis de planta trapezial al costat de llevant. L’estat actual de l’edifici, sobretot a causa de les capes d’arrebossat i de calç que, tant a dins com a fora, cobreixen els paraments, en dificulta molt l’anàlisi i l’aproximació cronològica. Entenem, però, que hi ha elements de judici suficients per a poder afirmar que l’absis és una pervivència de la capella primitiva, preromànica, mentre que la nau correspon a una reconstrucció —total o parcial— tardana.

El reduït espai de l’absis es cobreix amb una volta ultra-semicircular. La seva forma ultrapassada s’inicia ja als murs laterals pel fet de marcar un atalussament. S’obre vers la nau per mitjà d’un arc triomfal, que en redueix lleugerament la llum. Aquest arc és de mig punt, només lleugerament ultrapassat i es dreça sobre pilars adossats i poc sobresortints, amb unes impostes fetes amb lloses primes, molt bastes. Foren utilitzades unes dovelles curtes i uns carreus grans de calcària, força ben tallats. 

Al centre del mur de llevant, l’absis té una petita finestra d’un sol biaix de molt poca alçada. La seva forma és rectangular, de sagetera. També al presbiteri, als murs laterals, hi ha sengles for nícules d’arc de mig punt, una de les quals ha estat paredada. 

La nau té coberta de fusta, d’embigat a dos vessants damunt una grossa jàssera. Al peu dels murs laterals hi ha bancs d’obra seguits. 

A l’interior hi ha diferents elements que corresponen a les obres d’època moderna, com un cor de fusta a l’extrem de ponent i el paviment d’enrajolat, una mica més alt al presbiteri. Fa l’efecte que el nivell original del sòl ha estat considerablement elevat. 

Al frontis o façana de ponent hi ha la porta d’entrada, d’un sol arc de mig punt fet amb dovelles grans perfectament tallades i polides, de pedra calcària, i una finestra rectangular, d’un sol biaix, força obert. Al damunt es dreça un petit campanar d’espadanya d’un arc sobre pilars. A la dovella central de la porta hi ha una creu grega de braços patents en relleu.

 
L'any 1997, l'església va ser adquirida per l'ajuntament, i el 2003, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, es varen realitzar unes excavacions que varen permetre documentar les restes del mosaic, ja localitzat en part el 1922, barrejades amb un paviment del segle ii aC. A l'exterior també es va documentar un dipòsit d'oli o de vi, d'època romana, i a l'interior les inhumacions de tres adults i un nen més una arma de foc, segurament de les guerres carlines. A la banda sud hi ha restes d'un petit cementiri alt-medieval amb enterraments tardo-romans. Posteriorment es va realitzar una restauració subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es repicà tot el revestiment de morter de calç de la façana, deixant a la vista els carreus de pedra escairats, la porta preromànica al mur de migdia i les tres fases. 

Al presbiteri, sobre dos grossos pilars rectangulars i allargats que deixen un espai central i formen un curiós suport, hi ha col·locada una pedra com a ara d’altar. És una llosa de pissarra negrosa, un tipus de pedra inexistent a la rodalia. La Peça, ben tallada, té forma de rectangle acabat en forma trapezial en un dels extrems. No sembla que aquesta llosa hagi estat tallada com a ara, sinó que ha estat reutilitzada amb aquesta funció. Per la seva forma i gruix es podria apuntar, com a hipòtesi, que pot ésser una estela anepigràfica trobada a l’espai de necròpoli veí, o bé la llosa de coberta d’una sepultura. 

Santa Reparada és una petita capella protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental. Catalunya Romànica i Viquipèda

dijous, 16 de febrer de 2023

SANT DOMÈNEC DE LES PUELLES. AGRAMUNT. URGELL

 AVANCEM PER L’URGELL 

Les Puelles és una petita  població  a  la ribera del Sió. Situat en un petit relleu del terreny, amb una extensa plana als peus, el nucli urbà és format per un carrer i alguna altra casa escadussera. Del conjunt es destaca el gran edifici que havia estat el castell de les Puelles.. El terme de les Puelles pertangué als senyors de Puigverd fins al 1315 i sembla que hi restà vinculat. És molt possible que no existís com a nucli poblat fins a l’inici del segle XVIII. 

Les Puelles com a població va ser municipi en solitari fins a 1857 moment en què es va crear el municipi de Donzell conjuntament amb les poblacions veïnes de la Donzell d'Urgell, Montclar d'Urgell i Rocabertí de Sant Salvador, fins que finalment el 1970 totes les poblacions del municipi de Donzell van passar a formar part del municipi d'Agramunt.

Al centre del petit poble de Les Puelles es troba l'església de Sant Domènec. És de planta rectangular, absis pla i teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. 

Al centre de la façana hi ha la porta d'arc de mig punt adovellat; a la clau de l'arc hi ha un relleu on apareix la data 1862. La porta està coronada per un timpà triangular amb l'interior buit. Per sobre la porta hi ha un petit òcul i la façana queda rematada per una gran timpà triangular. 

Pel costat dret de la façana sobresurt un campanar de torre de planta quadrangular. A la part superior s'obre a cada cara una finestra d'arc de mig punt on s'ubiquen les campanes i està coronat per una teulada triangular i pinacles als angles.

El parament és de maçoneria irregular, tret de les pedres cantoneres que són carreus ben escairats. La part superior del campanar sembla feta amb carreus aprofitats de construccions antigues. 

Sant Domènec de les Puelles és una església neoclàssica inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental: Enciclopèdia Catalana i Viquipèdia

dimarts, 14 de febrer de 2023

SANT PERE D’HORTONEDA. CLARIANA DE CARDENER. SOLSONÈS

 TERRES DEL SOLSONÈS

Situada dins l’antic terme del castell de Riner, al lloc d’Hortoneda (avui can Blanc), no passà de sufragània del lloc d’Hortoneda; vinculada a la parroquial de Riner en un principi, passà més tard a la de Santa Susanna. 

Encara que s’hagi afirmat, no fou mai parròquia. L’església i el lloc apareixen documentats l’any 1062, quan Guillem donà a la seva muller Adelaida els alous que posseïa a Olius, Joval, Riner i Solsona, els quals afrontaven a llevant amb la casa de Sant Pere d’Hortoneda. Amb aquesta dada i d’altres que ho confirmen, cal abandonar la pretensió que el nom del lloc d’Ortoneda vingués d’un“Orto regís” que es documenta l’any 1055 i en anys posteriors, ja que l’any 1062 ja existia la forma Ortoneda, i no és possible que sigui la mateixa. 

A més, l’any 1061 el lloc d’Orto Regis era anomenat Vivenos. El nom d’Ortoneda s’anà perdent i se sobreposà el de can Blanc, que prengué el mas Hortoneda, propietat de la família de Berenguera Blanca, senyora dels masos Hortoneda i Golferics, que l’any 1264 els donà al seu germà Pere Blanc, i ja en aquest moment hom fa constar que el mas Hortoneda era anomenat d’en Berenguer Blanc. 

L’església actual, més aviat capella, de Sant Pere d’HOrtoneda és situada a la paret est del mas i és visible des de la carretera. D'origen romànic, però que ha sofert moltes reformes i no conserva restes visibles de l’edifici del segle XI. 

Can Blanc és una masia inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons documental.: Catalunya Romànica

dijous, 9 de febrer de 2023

SANT MARTÍ D’EMPÚRIES. L’ESCALA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

El nucli actual del poble de Sant Martí d’Empúries, al cim del seu promontori, envoltat d’un recinte emmurallat, és la pervivència medieval de la primitiva capital del comtat carolingi. A l’alta edat mitjana la població emporitana es concentrà dins aquest nucli fortificat proper al mar, segurament seguint un procés consolidat ja de força abans. Hom ha discutit quin pot ésser l’emplaçament de la seu episcopal d’Empúries, documentada en època visigòtica (segles VI i VII). La situació de la catedral és totalment desconeguda i, al nostre entendre, es poden fer diferents suposicions. 

L'actual temple de Sant Martí d'Empúries va ser bastit al segle XVI per substituir l'edifici existent anteriorment. L'església apareix esmentada documentalment per primera vegada l'any 843 en una acta judicial sobre les rendes del bisbat de Girona. Una de les làpides conservades a la façana actual, datada el 926, fa referència a la restauració efectuada pel comte Gausbert en aquell període. La làpida sepulcral del sagristà Guillem de Palol esmenta les reconstruccions realitzades durant el segle XIII. 

L'actual església va ser construïda durant la primera meitat del segle XVI. La làpida situada damunt la porta d'accés informa que les obres van ser iniciades l'any 1507. A l'interior del temple es pot veure la data del 1538 en un cartell que mostra un àngel que serveix de mènsula de l'arc de sosteniment del cor. Possiblement aquesta data correspongui a l'acabament de l'edifici. 

Es tracta d'un edifici d'una sola nau amb la capçalera poligonal i contraforts als murs laterals i a l'absis. Aquest és de planta semi decagonal i presenta el basament rectangular. A l'interior del temple, tant la nau com el presbiteri estan coberts amb voltes de creueria separades per un gran arc apuntat. Als peus hi ha el cor, d'arc rebaixat i amb les impostes esculpides. A la meridional hi destaca la data de 1538, possible any de finalització de les obres. És força probable que tant la sagristia, situada al sud del presbiteri, com la capella que actualment ocupa el baptisteri, als peus del temple, siguin obres posteriors datades al segle XVIII. 

Hi ha altres elements decoratius a l'interior del temple, així com antigues peces de culte, força destacables: la clau de volta del presbiteri, policromada i amb la imatge del patró de la parròquia Sant Martí de Tours, l'ara romànica del segle X, dues ares paleocristianes del segle IV, una pica baptismal romànica dels segles XII-XIII i la pica beneitera del segle XVI. 

A l'exterior, la façana principal és de composició simètrica, amb el coronament superior rectangular. La portalada és d'arc apuntat, amb tres motllures a manera d'arquivoltes decorades. En el timpà s'hi col·locà una làpida amb l'any 1507, inici de la construcció. Damunt la porta hi ha dues làpides medievals, corresponents a reformes dutes a terme al temple de segles anteriors. Per sobre hi ha un gran rosetó central, format per diversos cercles en degradació i amb decoració calada de pedra. 

Corona la façana una cornisa, damunt la qual hi ha tres pilastres quadrades centrals, corresponents al campanar del temple. Actualment hi ha quatre campanes de diferents mides. Als costats hi ha dues grans pilastres rectangulars que delimiten l'estructura. 

Les úniques finestres obertes a l'exterior es troben a façana sud i a la capçalera del temple. Són petites obertures d'arc de mig punt a trompetades.

L'obra és de pedra, amb aparell de carreuada a la façana principal i pedra sense treballar als murs laterals. 

Durant les excavacions arqueològiques dutes a terme a la plaça Major es va trobar un motlle de fosa de campana d'inicis del segle XVI, segurament incorporada a aquesta nova església. 

L'estructura bàsica del temple ha perdurat pràcticament fins a l'actualitat. Tot i això, l'any 1744 es va construir la sagristia, tal com es documenta en una data esculpida a la llinda de la porta d'accés situada al presbiteri. 

A l'inici de la Guerra Civil espanyola (1936) es varen destruir els retaules barrocs dels segles XVII i XVIII.

El 1947 es col·locaren dues campanes petites.

L'any 1995 es varen realitzar diferents obres de rehabilitació i arranjament que afectaren la teulada i la volta interior, el paviment, l'espai de la sagristia, els finestrals, els bancs. També es col·locaren dues campanes grans per acompanyar les petites. 

De la mateixa manera es restauraren els murs exteriors, la porta d'accés al temple, els seus arcs i escultures.

L'any 1994, durant unes excavacions arqueològiques, es documentà l'antic cementiri, que existí des del segle XVI fins a l'any 1915. De la mateixa manera es recuperà el mur sud de l'església gràcies a l'enderroc de la construcció que l'unia a l'edifici de la Forestal. 

Sant Martí d'Empúries és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text inrecull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

Fonts documental. Viquipèdia, Catalunya Romànica

dimarts, 7 de febrer de 2023

SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR. CALDES DE MONTBUÍ. VALLES ORIENTAL

 TERRES DEL VALLÈS 

Església que presideix una petita parròquia rural que s’estén per l’extrem sud-est de la vall de Gallifa i els vessants nord-oest de la muntanya del Farell, dita inicialment de Montmajor.

L’any 999 el vicari del monestir de Sant Cugat del Vallès comprà al comte de Barcelona per una unça d’or el gran alou de Montmajor (el Farell d’avui dia), que comprenia tota aquella muntanya des de la falda meridional vora Sentmenat i Palaudàries fins al torrent del castell de Gallifa al nord. 

S’hi bastí l’església de Sant Sebastià anys abans del 1077, data d’una de les primeres notícies documentades que tenim. La pertinença tant del lloc com de l’església al cenobi santcugatenc fou ratificada els anys 1098,1120 i 1131, mitjançant unes butlles dels papes Urbà II i Calixte II i una escriptura de confirmació de béns del comte Ramon Berenguer III, respectivament. 

Posteriorment, l’any 1216, el bisbe de Barcelona confirmava també la donació amb certes reserves a favor de l’església de Caldes; aquesta donació ocasionà plets i discussions, i si bé els rectors els nomenava Sant Cugat, sovint l’església de Caldes s’hi oposava, com ens consta que feu el 1305. Sembla, però, que el 1400 era ja sufragània de Caldes. 

A causa de la migradesa del terme el sosteniment d’un rector era difícil. El 1413 era a càrrec del de Sant Llorenç Savall, ja que en aquell moment l’església de Sant Sebastià només disposava de dos feligresos. Als segles posteriors consta com a parròquia de vegades annexa o encomanada a la de Caldes, tot i que alguna vegada havia estat regida pels rectors de Gallifa. Finalment, el 1868 fou erigida en parròquia independent i li van ser unides diverses cases de la parròquia de Gallifa, de Sant Llorenç i de Caldes. En l’actualitat, tot i que no li ha estat llevat el caràcter parroquial, torna a ésser en la pràctica una sufragània de Caldes.


Aquest edifici ha sofert un seguit de restauracions relativament modernes, amb uns criteris actualment discutibles, que han donat com a resultat un edifici romànic perfecte en el qual, a primera vista, és difícil la distinció entre l’obra original i la que és producte d’intervencions posteriors. Malgrat tot, manté la tipologia original d’església d’una sola nau amb transsepte que dona a la planta la forma de creu llatina. Aquest transsepte, com també la forma de creu, no es distingeix fàcilment des de l’interior de l’edifici, però sí que el podem identificar des de l’exterior, on, pel fet que les cobertes estan subordinades a aquesta estructura, es fa clarament visible aquesta tipologia estructural.
 

La planta té, pel costat de llevant, una capçalera triabsidal, en la qual l’absis del centre és de planta quadrada i els dos laterals de planta semicircular. Aquests dos últims són dins l’àmbit del transsepte. A l’extrem de migdia del transsepte hi ha un altre absis, també de planta semicircular. La nau i el transsepte són coberts per una volta de canó seguit i els absis per voltes de quadrant d’esfera, excepte el central que ho és per una volta de canó seguit. 

La trobada de la nau amb l’absis central es realitza, com és usual, mitjançant un doble reclau amb el qual es crea un arc intermedi de transició entre l’amplada de la nau i la de l’absis, més estret. La continuïtat de la nau, en tota la seva llargada, no és interceptada pel transsepte. La comunicació d’aquesta amb els braços del transsepte es fa per mitjà de dues obertures amb arc de mig punt a cada costat de la nau, enfrontades. L’alçada d’aquestes obertures és molt més reduïda que la del transsepte. Tota aquesta complexitat d’espais és il·luminada per la claror que donen les petites i estretes finestres de doble esqueixada i arc rodó situades a les façanes de llevant, migdia i ponent. 

A l’exterior els absis presenten una ornamentació a base d'arcuacions i faixes llombardes. El més espectacular és, potser, l’absis central; és un exemplar rar, per tal com té les tres façanes decorades. La façana de llevant és ornamentada amb un fris d’arcuacions cegues que segueix els pendents de la coberta i és format per tres grups de tres d’arcuacions cada un, separats per dues lesenes verticals que defineixen tres espais, estrets i allargats; a l’espai central s’obre una finestra. A les façanes laterals d’aquest absis continua el fris format per un grup de quatre arcuacions, en què els extrems són delimitats també per les lesenes corresponents. A la façana de migdia hi ha també, centrada, una finestra. 

                                   

Els absis laterals i l’absidiola presenten una decoració llombarda formada per un fris de sis arcuacions limitades als extrems per dues lesenes. Just sota el fris i coincidint amb la vertical del permòdol central hi ha la finestra que correspon a cada absis. Aquestes són de dimensions més petites que les finestres de l’absis central. 

Sobre la volta de la nau i en l’encreuament amb el transsepte hi ha un petit campanar de torre. És una torre prismàtica de planta quadrada amb dos pisos de finestres a les quatre cares, sense divisions interiors i coberta per una falsa volta piramidal feta amb carreus. 

Els dos nivells de finestres són diferents: al primer hi ha quatre finestres, una a cada cara, amb un arc de mig punt; al segon nivell les finestres són geminades i estan formades per dos arcs de mig punt separats per una columna, el fust de la qual és format per tres cossos. El cos central és cilíndric, una mica bombat del centre, i els dos dels extrems, separats per un astràgal, tenen forma de piràmide truncada, menys evident en el cos superior. Sobre aquesta columna hi ha un capitell mensuliforme i trapezoidal que serveix per a rebre els dos arcs.

El campanar, com el de Sant Feliu del Racó, té en la línia d’inflexió, formada pel parament vertical i la volta, una corretja de fusta que ressegueix tot el perímetre interior. Aquesta corretja, com en el cas de Sant Feliu, no podia tenir una funció estructural de resistència; és més versemblant que servís d’assentament d’una possible coberta de fusta anterior a l’actual de pedra. El campanar, per fora, té uns paraments llisos sense cap tipus d’ornamentació arquitectònica.

La coberta, actualment de teula àrab, arrenca d’una cornisa formada per peces de ceràmica evidentment moderna. 

L’aparell d’aquest edifici, en general, és fet amb pedra de paredar de mida reduïda, disposada en filades horitzontals molt regulars. La pedra, aprofitant que a la zona té forma en llosa, és desbastada a la cara vista per tal de deixar-la més o menys plana. Els arcs de les diferents obertures són fets amb pedra de petites dimensions, a la qual s’ha donat, d’una manera tosca, la forma de dovella. 

Aquest edifici pot ésser datat, ateses les característiques de l’ornamentació dels murs de la capçalera, com una obra de mitjan segle XI. El campanar és una construcció posterior, possiblement de final del segle XI o principi del XII.

A l'interior podem veure un retaule renaixentista d'autor desconegut, unes pintures al fresc de l'absis de l'artista Antoni Vila Arrufat i un Sant Sebastià de fusta pintada fet per Sebastià Badia. 

Sant Sebastià de Montmajor és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fonts documental: Catalunya Romànica

dijous, 2 de febrer de 2023

SAGRAT COR DE SANT GUIM DE FREIXENET. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

L’origen del poble de Sant Guim de Freixenet o de l’Estació fou l’estació del ferrocarril, que tan aviat com fou construïda, es començà a edificar el barri del Mig, prop de la via, i el de Dalt, a la carretera de Calaf. Molts pagesos d’empresa i cabalers s’afanyaren a obrir-hi botigues i magatzems. El comerç ocasionat pel ferrocarril donà pas als camions que es dedicaven al transport de la palla i altres productes.

A principis del segle XX el nucli de Sant Guim de Freixenet, en ple procés de desenvolupament urbà, no tenia cap església i depenien de la parròquia de Sant Domí. Davant d'aquesta mancança, el 1934 es construí una església de la qual era rector el mossèn Joan Bòria Pomés. En un primer moment, el sostre era un entramat de fusta però després de la Guerra Civil fou substituït per les voltes actuals i la teulada de pissarra. El campanar es finalitzà el 1940 i tres anys després fou constituïda com a parròquia sota l'advocació del Sagrat Cor. 

Església situada en l'entorn d'una plaça, adossada a la rectoria del poble i perfectament integrada dins de nucli urbà. Aquest edifici se'ns presenta de planta rectangular, encapçalada per un absis semicircular i una torre campanar. La teulada és a doble vessant i està realitzada amb pissarra i també presenta un ràfec de pedra al voltant del perímetre de l'església.

A la façana principal s'obre la porta d'accés estructurada a partir d'un arc apuntat, motllurat i amb presència de guardapols. Per sobre, s'adossa l'estructura d'un relleu amb la imatge d'un cor, símbol de la seva advocació de l'església. Finalment es disposa un òcul motllurat, de notables dimensions, i una cornisa de pedra que ressegueix tot el seu perímetre d'aquesta façana principal. 

En l'angle de la façana principal, situada a migjorn, i la façana lateral, situada a llevant, es basteix una torre campanar de base quadrada i estructura octogonal i coberta exterior piramidal, amb un rellotge i quatre ulls d' arc apuntat on se situen les campanes. 

Ambdós façanes laterals de l'edifici, així com al voltant del seu absis, s'aprecien unes obertures d'estructura triangular, a la part superior, i es disposen uns contraforts que ressegueixen el seu perímetre. L'obra presenta un paredat de pedra del país i una coberta exterior a partir de pissarra. 

El Sagrat Cor és una església catalogada a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fonts documental. Viquipèdia i Enciclopèdia Catalana