dimarts, 20 de novembre de 2018

SANTA MARIA DE LA TORRE. ALINS. PALLARS SOBIRÀ

CAMINAT PEL PALLARS SOBIRÀ

Circulàvem per la carretera d’Alins a Àreu quan enmig d’un prat veiem la estructura del que semblava una petita església. Travessàvem el pont damunt el Noguera de Vallferrera i ens apropàvem. L’indicador ens indicava clarament que no ens havíem equivocat: Santa Maria de la Torre.


No hi ha notícies documentals clares sobre aquest edifici. L'any 1314, els delegats de l'arquebisbat de Tarragona visitaren les esglésies parroquials del deganat de Cardós. En aquesta relació apareix el nom de Santa Maria de Ça Tor, que molt bé podria esser la construcció que estem estudiant. De fet, però, no es coneix el motiu del seu emplaçament en aquest lloc, ja que es tracta d'un indret despoblat, i tampoc podria respondre a un criteri defensiu. En la visita pastoral del 1758 es parla de Santa Maria com d'una capella del terme d'Àreu, al costat mateix de la carretera d'Alins a Àreu, al marge esquerre del riu,

L’església romànica de Santa Maria de la Torre , amb dues fases constructives ben diferenciades, ha estat interpretada per alguns autors com una edificació monàstica. Els cenobis deixen sempre quelcom de documentació, potser poca, emperò aquest silenci ens obliga a buscar una solució per explicar aquest monumental edifici. Aquest temple està documentat l’any 1232, moment que fou cedit al prior canonical d’Urgell. Els delegats de l’arquebisbe de Tarragona, els quals visitaren el deganat de Cardòs l’any 1314, relacionaren l’església de Santa Maria de Ca Tor.

La construcció d’un temple tan extraordinari degué anar lligada a l’existència de la propera farga de Santa Maria, que emprava el ferro procedent de les mines d’Ainet de Besan i del bosc de Virós. Cessà l’activitat el 1874, i les seves restes quedaren destruïdes per les inundacions de 1907 i 1937. Actualment el solar on hi havia la farga s’ha convertit en l’aparcament dels visitants de l’església.

L’any 1519 Pere Tragó, en descriure els límits del terme d’Alins, es refereix a Santa Maria de la Torre com a un edifici exempt i sense una població associada. En una data desconeguda iniciaria la seva decadència, i l’any 1758 el visitador pastoral comenta que l’església estava «un poco derrotada».


Pensem, a més a més, que la prosperitat de Santa Maria de la Torre s’hauria de relacionar amb una devoció mariana iniciada a finals de la baixa edat mitjana. En aquest sentit, l’any 1627 fou esmentada pel pare Narcís Camós, en el seu Jardín de María. Amb tot, aquest fervor marià degué continuar en els segles XIX I XX perquè la imatge de la Verge Maria , conservada a l’església de Sant Climent d’Àreu i salvada de la destrucció de l’any 1936, podria ésser un reflex de la pietat de la població de la contrada per aquesta imatge des del món medieval fins a inicis del segle XX. 

L’església de Santa Maria de la Torre actualment és un edifici d’una sola nau, perllongada a l’oest per un cos afegit. A la capçalera, orientada a llevant, hi ha un absis cobert amb volta de quart d'esfera, precedit per un petit presbiteri amb volta de canó. L’edifici és cobert amb lloses allargades i arrenglerades meticulosament. Es troba parcialment soterrada per la banda de la capçalera.


La planta de la zona absidal pren la forma d’un arc de mig punt peraltat i es cobreix amb volta de quart d’esfera. Un arc de mig punt separa aquesta zona de la nau, resolta amb volta de canó. L’espai dels peus de l’església és més ample i la coberta és d’encavallades de fusta.

A ponent i descentrada respecte al eix de la façana es troba la porta integrada per tres arquivoltes en degradació, la més exterior decorada amb una ziga-zaga incisa, la central amb esferes i llisa la interior. Les arquivoltes descansen en impostes i capitells llisos. De les columnes adossades als muntants, sols en resten alguns fragments

L’orografia actual del terreny que envolta l’església de Santa Maria de la Torre dificulta fora mesura l’estudi exterior de les característiques de l’absis, els paraments i, àdhuc, les tipologies de les finestres.

L'aparell és de carreus irregulars de llosa i carreus ben tallats de pedra tosca als arcs de finestres i porta. El parament de la porta és arrebossat amb morter de calç. El sector de la porta presenta un major refinament respecta la resta de l'edifici.


A l’interior de l’església són visibles, en el mur meridional, tres obertures: dues finestres de doble esqueixada, una propera a l’absis i l’altra prop de l’arc del presbiteri, i sota d’aquesta última, el testimoni d’una porta tapiada

Cal considerar aquest edifici com una obra pròpia de les formes que pres l'arquitectura del segle XII a les valls altes. Al nord hi ha adossada un borda que fa pensar que es tracta d'una antiga dependència. Enfront mateix, a l'altre costat de riu i de la carretera es trobava situada la Farga de Santa Maria.

Santa Maria de la Torre és una antiga església romànica catalogada en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada